اشباع بازار نيمهرساناها از سال 2019

Shargh - - آيتي -

تولید تراشــههای حافظه یکــی از پردرآمدترین صنایع دنیای الکترونیک بوده و طبق پیشبینیها، روند رو به رشــد این بازار همچنــان ادامه خواهد داشت. سودآوری این صنعت را میتوان به قیمت بالای محصولات آن نسبت داد که طبق گزارشهای معتبر، این قیمتها فعلا صعودی هستند. گزارش TrendForce از بازار حافظههای ‪NAND Flash‬ و گزارش همین مؤسسه از بازار DRAM در سهماهه پایانی ســال 2016، این مطلــب را تأیید میکنند. بد نیســت بدانید بازار این محصولات، در مقایســه با سال 2000، دو برابر شده است. اخیرا طبق دادههای مؤسســه تحقیقاتــی گارتنــر، پیشبینی میشــود فروش جهانی محصولات نیمهرسانا برای نخستین بار در ســال جــاری میــلادی از مــرز 400 میلیارد دلار بگــذرد. اما تضمینی نیســت که ســودآوری دســتاندرکاران این صنعــت، بعد از چند ســال به همین شــکل ادامه یابد. به گزارش وبســایت mobile، ماهنامــه کــرهای ‪Business Korea‬ ، بــه نقــل از مؤسســه تحقیقاتی گارتنــر در 12 جولای ‪(21 2017‬ تیر 1396( اعلام کرد که طبق پیشبینی گارتنر، فــروش جهانی محصولات نیمهرســانا در سال 2017، با 16.8 درصد رشد نسبت به سال قبل، به 401.4 میلیارد دلار خواهد رســید. این نخســتین بار اســت که حجم فروش جهانی تراشــه، از 400 میلیارد دلار بیشــتر میشــود. برای اینکه گسترش بازار تراشــهها در سالهای اخیر را بهتر درک کنیم، بد نیســت به این مورد اشاره کنیم که میزان فروش جهانی این محصولات در ســال 2000 بیش از 200 میلیــارد دلار بوده و در ســال 2010 به بیش از 300 میلیارد دلار بالغ شــده بود. با این اوصاف، روند رو به رشــد بازار کاملا مشهود اســت، زیرا مدتزمان مورد نیاز برای افزایش صد میلیارددلاری در فروش جهانی تراشــهها، از 10 سال به هفت سال کاهش یافته است. اندرو نوروود، معاون پژوهشی مؤسسه گارتنر، کمبود تراشــههای حافظــه را عامل ایجاد رشــد ناگهانی و زیاد در بازار محصولات نیمهرسانا میداند. بــه گفته او «همزمان بــا بالابردن قیمت تراشــههای DRAM و ‪NAND Flash‬ از ســوی تولیدکنندگان، فروش و ســود آنها هم رشــد کرده اســت ». انتظار مــیرود فروش ایــن محصولات تا پایان ســال جاری میلادی، 52 درصد افزایش یابد. پیشــرفت ســریع این صنعت، بر رتبهبندی ســهم شــرکتهای تولیدکننده در این بازار نیز اثر خواهد گذاشت. طبق پیشبینی گارتنر، شرکت سامسونگ الکترونیکس – بزرگتریــن تأمینکننده حال حاضر تراشــههای حافظــه در جهــان – بیش از ســایر شرکتها، در این قضیه ذینفع خواهد بود. انتظار میرود سامسونگ، شــرکت آمریکایی اینتل را کنار زده و برای نخستینبار در سهماهه اول سال 2017، رتبه اول بــازار جهانی نیمهرســاناها را از آنِ خود کند. سامســونگ چند روز قبل در هفتم جولای )16 تیر( با انتشار گزارشی مختصر و موقتی از وضعیت مالی شرکت، از کسب ســود عملیاتی بیسابقه در سهماهه دوم به میزان 14 تریلیون وان کره )با نرخ تبدیــل کنونی ارز حــدود 12.22 میلیارد دلار( خبر داده بود. با وجود ســودآوری کلان سامســونگ از کسبوکار نیمهرســاناها، گارتنر به این نکته اشاره میکنــد که با ورود شــرکتهای جدیــد به عرصه تولید تراشــهها )بهویژه شــرکتهای چینی(، سود سامســونگ در این صنعت، از سال 2019 به بعد رو به کاهش خواهد گذاشت. نوروود بر این باور است با ظهور فروشــندگان جدید در بازار تراشــه، حباب بازار در ســال 2019 از بین رفته و سامســونگ دیگر نمیتواند سودی را که از این راه در سالهای 2017 و 2018 به دســت میآورد، تکــرار کند. این یک امر طبیعی اســت، چراکه هر رشد ناگهانی و حبابی در بــازار، به دنبال عرضه محصولاتی با قیمت کمتر از سوی دیگر تأمینکنندگان، به پایان میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.