رزمایش امنیت سایبری اتحادیه اروپا

Shargh - - آيتي -

درحالیکه باجافزار پتیا در حال گســترش است و مــدت کمی بعــد از واناکــرای فعالیــت خود را شــروع کرد، انیســا درباره چنین حملاتی، گزارشــی منتشــر کرده اســت. بیش از هزار شــرکتکننده از 28 دولــت عضــو اتحادیه اروپا، همراه با ســوئیس و نروژ در ســال گذشــته و در اقدامی مشــترک یک بحــران شبیهسازیشــده را به مدت بیش از شــش مــاه اجرا کردند که در یک رویداد 48ســاعته در 13 و 14 اکتبر 2016 به پایان رســید. به گزارش سایبربان، محیط جدید توســعه دادهشــده برای زمین تمرین یادشــده، شــامل شبیهســازی دهها حمله، شــبکه تلویزیونی، موتورهای جستوجو و بستر رسانههای اجتماعی بود که ســبب شــد شــرکتکنندگان، در رزمایش بیسابقهای شــرکت کنند. بازرس اتحادیه اروپا در ماه مــارس 2017 با تأکیــد روی این رویداد جایــزهای را بــرای بهترین اختراع و تحــول در نظر گرفت. از طرفی شــباهتهای بیشماری بین سناریو رزمایش و شــیوع واناکرای وجــود دارد که میتوان آن را پاداشــی بــرای همه اعضا در نظــر گرفت. به عبارتــی دیگــر رزمایش «اروپــای ســایبری 2016» ‪2016 Cyber Europe(‬ (، فرصتــی عالــی را بــرای آمادهشدن در برابر حوادث واقعی فراهم کرده است. اودو هلمبرشت، مدیر اجرائی انیسا، گفت: «حملات ســایبری به طور فزاینده و همزمــان میتوانند بیش از یک کشــور عضو را تحتتأثیر قــرار دهند. ارزش واقعی رزمایش اروپای سایبری 2016 به شبیهسازی حوادث ســایبری و آزمایش و توســعه تواناییهای اعضای اتحادیه اروپا اســت تا به تهدیدات ســایبری که دارای چشــمانداز فرامرزی هستند، بپردازند». او ادامه داد: «شبیهســازی یادشده برای آزمایش موارد فنی، عملیاتی، روابطعمومی و پاســخهای سیاسی به حوادث سایبری طراحی شده و بسیار مفید است. حادثه واناکرای ثابت کرد که کشــورهای عضو برای دادن پاسخی مؤثر نیاز به همکاری، به اشتراکگذاری اطلاعات و پاســخی هماهنگ بــا یکدیگر دارند». او افزود: «انیســا ســالها هدایت تمرینات ســایبری را برای دســتیابی به هدف مذکور، انجام داده است». اگرچه انیســا در فعالیتهای یادشــده نقش مهمی را ایفــا میکند؛ امــا موفقیت آن در گــرو همکاری تمامی بازیگران ســایبری عضو اتحادیه اروپا است. این اتحادیه از هماکنون آمادهســازیهای لازم برای رزمایش سال 2018 را آغاز کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.