رفع ابهامات اجرای شبکه ملی اطلاعات

Shargh - - آيتي -

ایســنا: مرکز ملی فضــای مجازی کشــور اولین جلســه همگرایی و شفافسازی ســند تبیین الزامات شــبکه ملی اطلاعات را با حضور مســئولان شرکت مخابرات به منظور رفع ابهامات و سؤالات در اجرای شــبکه ملی اطلاعات و دریافت نظرات و پیشنهادات درخصوص تســریع در اجرای آن برگزار کرد. عباس آسوشــه - معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور - در این جلسه ضمن تشریح سند تبیین الزامات شــبکه ملی اطلاعات که به تصویب شــورای عالی فضای مجازی کشور رســیده است، گفت: «براساس این ســند باید مطابق با نیاز جامعه و بررسی شرایط اقتصادی برای طرحهای مربوطه تعرفه رقابتی ایجاد شود. همچنین توسعه شبکه باید همپا و متناسب با نیاز به توســعه محتوای آن صورت گیرد». او افزود: «آموزش نیروی انســانی بهعنــوان یکی از بزرگترین ســرمایههای ملی خواست سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات اســت که بایــد مطابق با تکنولوژیها و فرصتهــای جدید اتفاق بیفتد البتــه لازم به ذکر اســت که درحالحاضر کشور در این حوزه در مرحله رشــد قــرار دارد و بایــد حرکت در این مســیر تداوم یابــد». او بیان کرد: «یکی از تأکیدات مهم این ســند استقلال شــبکه ملی اطلاعات است و این به معنای بهرسمیتشــناختن و پذیرفتن ما بهعنوان یک شبکه مســتقل اســت». او گفت: «در ســند تبیین الزامات شــبکه ملی اطلاعات به حوزه امنیت جامع و کامل پرداخته شــده اســت و علاوه بر این سند مرکز ملی فضای مجازی کشــور طرح نظام ملی پیشــگیری و مقابله با حــوادث در فضای مجازی را برای تصویب نهایی به شــورای عالی فضای مجازی ارائه کرده که در آن وظایف تمامی دستگاهها و مراکز تقسیمبندی شــده و حوادث در آن دستهبندی شده است که برای هر حادثه مسئول، نحوه هماهنگی، محوریت اجرا و مراحل همکاری تعیین شده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.