بزرگترین بازار سیاه اینترنتی از هم پاشید

Shargh - - آيتي -

مهر:

مقامات امنیتی موفق به شناسایی بزرگترین بازار ســیاه اینترنتی موســوم به آلفا-بی شدند که از آن برای فعالیتهای تجــاری و خریدوفروش اقلام غیرقانونی استفاده میشد. براساس گزارش انگجت، پیش از این، بازار ســیاه اینترنتی خطرناک دیگری به نام جاده ابریشم به مأمن خلافکاران اینترنتی مبدل شده بود و پس از شناسایی و فروپاشی بازار یادشده، بــازار دیگری به نام AlphaBay ســر برآورد که حالا سایت مربوط به آن شناســایی شده است. مقابله با این بازار ســیاه اینترنتی با همکاری پلیس و نیروهای امنیتــی آمریکا، کانادا و تایلند صورت گرفته اســت. یکــی از مدیران اصلــی AlphaBay فردی کانادایی به نام الکســاندر کاز است که در تایلند دستگیر شد، اما جســد وی این هفته در ســلولش کشــف شد. از AlphaBay بــرای فروش مواد مخدر، اســناد مالی مســروقه، آموزش کلاهبرداری در اینترنت، آموزش روش اســتفاده از انواع اســلحه و... استفاده میشد و مدیران آن هر هفته میلیونها دلار درآمد داشــتند. هنوز تمامی عوامل گرداننده این ســایت شناســایی نشــدهاند و ظاهرا بخش عمده درآمدهای ناشی از فعالیت آن به واحد پولی بیت کوین بوده و شناسایی نشــده است. پیش از این، وقوع یک آسیبپذیری در سایت یادشــده باعث شــده بود که کاربران بتوانند پیامهــای خصوصــی ارســالی در AlphaBay را مطالعه کنند. افشای این مســئله باعث شد تا دیگر سایتهای بازار سیاه اینترنتی مانند ‪Hansa Market‬ برای شناسایی مشــکلات مشابه دست به کار شوند. گفته میشــود همین آســیبپذیری ســرنخ اصلی مقابلــه بــا AlphaBay را در اختیار پلیس قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.