افتتاح نخستین شبکه تلفن ثابت بخش خصوصی

Shargh - - آيتي -

شــرق:

وزیر ارتباطات نخستین شبکه تلفن ثابت مبتنی بر نسل آینده شبکههای مخابراتی و در قالب شبکه دسترســی فیبرنوری را افتتاح کرد. این شبکه ارتباطات ثابت به وســیله بخش خصوصی و در فاز نخست با هدف نصب و راهاندازی ٥0 هزار خط تلفن ثابت به بهرهبرداری رســید. قرار است این شبکه در فاز نخست تا پایان سال و در شهرهای تهران، زنجان و بوشــهر ٥0 هزار خط تلفن مبتنی بر فناوری نســل آینده شبکههای مخابراتی NGN() و دیتا دایر شود و در نیمه اول سال آینده نیز ٥0 هزار خط تلفن به این شبکه افزوده شود. این فناوری روی شبکه دسترسی فیبرنوری راهاندازی شده تا امکان استفاده از خدمات دیتا روی خط تلفن برای مشــترکان فراهم شود. در مراســم رونمایی از این شبکه که صبح دیروز صورت گرفت محمود واعظی، وزیــر ارتباطات، به صورت نمادیــن و از طریق ویدئوکنفرانس این شــبکه را در شــهرک فرهنگیان اســتان زنجان، شــهر جدید پرند استان تهران و شــهرهای دلوار و عالیشهر و شهرک صنعتی بوشهر، افتتاح کرد. در این مراسم همچنین پروژههای مبتنی بر فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات ازجمله شــبکه اینترنت اشیا، خانه هوشمند، سامانه آمــوزش الکترونیکی، ســامانه آنلایــن تأمین کالای مصرفی، شبکه اســتعلام بها و ســامانه تخصصی نمایش درخواستی بهعنوان خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات رونمایی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.