کلاسهای خشتی و گلی کشور در آینه آمار

Shargh - - جامعه - مهدی بهلولی*

اینترنــت، خیلی کارها را آســان کرده اســت؛ از جمعآوری اطلاعات در زمینههــای گوناگون بگیرید تا خرید وســایل مورد نیاز زندگی روزمره و بهویژه به یاری ما شــهروندان آمده است تا دریابیم که سخنان فرادستان سیاســی، تا چه اندازه حسابشده و دقیق گفته میشــود و تا چه انــدازه جنبههای تبلیغاتی و نمایشــی دارند. هنگامی که خبری منتشــر میشود، خیلــی آســان میتوان با جســتوجوی چنــد واژه کلیدی آن، پیشینه خبر را تا چندسال گذشته پیگیری کــرد و به میزان ســازگاری آنها پی بــرد. بیایید یک نمونه را به کوتاهی بررسی کنیم. موضوع برمیگردد به آمار کلاسهای خشــتی و گلی در کشور. یک سال پیش و در 22 تیر 95، مرتضی رئیســی، رئیس وقت ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیز مدرســههای کشــور، از «حذف کامل مدرســههای خشتی و گلی تــا پایان دولت یازدهم خبر داد». خب این میشــود خبر نخســت و درونمایه آن هم روشــن اســت که ســال گذشــته قرار بر این بوده که تا چنــدروز دیگر کــه دولت یازدهم تمام میشــود، دیگر هیچ کلاس خشــتی و گلیاي در کشــور وجود نداشــته باشــد. حدود ســه ماه بعد و در تاریخ 18 مهر 95 باز از زبان مرتضی رئیســی میخوانیم: «بیشترین نگرانی ما در رابطه با کلاسهای خشــتی و گلی اســت که هزارو 350 کلاس را شناســایی کردهایــم و 50 درصد آنها در استان سیستانوبلوچســتان قرار دارند». اما تنها چنــدروز بعد و در تاریــخ یکم آبان 95 بــاز از زبان رئیســی میخوانیم: «تا مهر امســال، 50 درصد کل مدارس خشتي و گلی در کشور )هزارو 400 مدرسه( با جایگزینی کلاسهای اســتاندارد حذف شــدهاند و درحالحاضــر تقریبــا نیمی از این مــدارس )۷00 کلاس درس( باقی مانده است که مشکل این تعداد در نیمه دوم ســال جاری و سال آینده با کلاسهای درس استاندارد مرتفع خواهد شد». به نظر میرسد در این خبر هزارو 400 «کلاس درس» به اشتباه هزارو 400 «مدرسه» منتشر شــده است، اما در این صورت به این معنا خواهد بود کــه در حدود 10 روز، نصف مدرسههای خشتی و گلی کشــور برچیده و بهجای آنها، کلاسهای نوســاز و ایمن ســاخته شدهاند که بســیار دور از ذهن مینماید. یک نکته دیگر در مورد خبرهای بالا به شــمار کلاسهای خشتی و گلی در استان سیستانوبلوچستان برمیگردد که باید چیزی پیرامون ‪(50 6۷5‬ درصد از هزارو 350( کلاس باشد، اما در 15 شهریور 95 از زبان رئیسی آمار دیگری بیان میشــود: «در سال گذشــته درمجموع 560 کلاس خشتي و گلی در اســتان سیستانوبلوچستان وجود داشــت که با تأمین اعتبار، صد کلاس خشتي و گلی از چرخه تحصیل خارج شــدند». ناگفته پیداست که این دو آمار، بیش از 200 کلاس با هم تفاوت دارند.

امــا نکته اصلی این یادداشــت کوتــاه، به خبر زیر برمیگــردد که بهتازگی و در 20 تیــر 96 از زبان محمدتقی نظرپور، رئیس کنونی ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدرســههای کشــور، منتشر شد و نشــان میدهد که داســتان مدرســههای خشتی و گلی، همچنان ادامه دارد: «رئیس سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس کشــور گفت هزار کلاس خشتی و گلی و هزارو ۷00 کلاس کانکسی در سطح کشــور وجود دارد. رئیس ســازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشــور یادآور شد که برنامه ما این است که در سال 96 و 9۷ کلاسهای خشتی و گلی و کانکسی در کشور جمع شوند».

*عضو کانون صنفی معلمان استان تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.