آغاز مذاکرات کابل و تهران بر سر آب

Shargh - - جامعه -

شــرق:

چنــد روز پیــش بود کــه حســن روحاني، رئیسجمهــور، در کنفرانــس جهانــي مقابلــه با گردوغبــار کــه در تهــران برگزار شــد، بــه موضوع سدســازي در افغانستان و ترکیه اشــاره و از این کار انتقاد کرد؛ انتقادي که ناظر به تبعات و آســیبهاي محیطزیستي این سدســازيها بود؛ موضوعي که با واکنش دولتها و رســانههاي دو کشور مورد اشاره روحاني مواجه شد.

حــالا و در جدیدتریــن رویداد درباره این مســئله بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه، با تأکید بر اینکه مذاکرات میان کابل و تهران بر ســر مســئله آب آغاز شــده اســت، گفت: پس از ســفر ظریف به کابل توافقاتي با آقاي اشرف غني، رئیسجمهور این کشور و سایر مقامات افغانســتان صورت گرفت و قرار شد پنج کمیته تخصصي بررسي مسائل کارشناســي در روابط فیمابین بین دو کشــور در حوزههاي مختلف را آغاز کنند که یکي از این کمیتههاي پنجگانه، کمیته آب است.

سخنگوي وزارت امور خارجه در گفتوگویي با ایلنا با تأکید بر اینکه در وزارت امور خارجه بحثهاي زیستمحیطي داراي اهمیت فراواني اســت، گفت: بيشک در هرکجا که نیاز باشد و نسبت به هر موضوع ضروري در این حوزه، در محیطي آکنده از مودت گفتوگو خواهیم کرد.

او ادامه داد: علاوه بر بحث مهم آب، مســائل بسیار دیگري هم در روابط دو کشور دوســت و همسایه وجود داشته و دارد کــه باید براي تمامــي آنها در یک فراینــد دوجانبه راهحلهاي مرضيالطرفینــي یافــت. مشــکلات قاچــاق موادمخــدر از افغانســتان به ایران، مسائل مرزي و مبارزه با تروریسم و ناامني در مرزها، موضوع محیطزیســت، مســائل اقتصــادي و تعداد دیگــري از موضوعات مطرح در روابط وجود دارد که باید تماما حلوفصل شوند.

ایــن دیپلمــات عاليرتبه بــا بیــان اینکه بيشــک یکي از موضوعات مهم تهران و کابل موضوع آب اســت که از اهمیت بالایي برخوردار اســت، اظهار کــرد: دو کمیتــه از کمیتههاي پنجگانــه در وزارت امور خارجه و زیر نظر معاونت منطقهاي و معاونت حقوقي و بینالمللي برگزار و کمیتههایي نیز در وزارت کشور تشکیل و پیگیري ميشــود. دور اول کمیتههاي پنجگانه اخیرا در تهران برگزار شــد و قرار است؛ دور دوم این نشست در کابل انجام شود. قاسمي با بیان اینکه مدیریت تمامي کمیتهها زیر نظر وزارت امور خارجه خواهد بود و تمامي دستگاهها امور تخصصــي لازم را با حضور خود پیگیــري می کنند و در نهایت طي هماهنگي با وزارت امور خارجه، امور را پیش خواهند برد، تصریح کرد: لازم است تمامي موضوعات به صورت جدي میان دو کشــور و در زمان کوتاهتري به انجام برسند. امیدوار هستیم در مدت شــشماه تفاهمات اولیه حاصل شــود و بتوان به یک توافق و سند جامع همکاري رسید.

قاســمي افزود: امیدواریم که بهدور از احساســات و در یک محیط ســازنده و آکنده از تفاهم، شــاهد همکاري این کشــور همســایه خود باشیم، ایران هم نگاه بســیار سازنده و مثبتي به همسایگان خود و از جمله افغانستان دارد و در دهههاي گذشته آنها شــاهد این نــگاه مثبت و کمکهــاي بيدریغ ایران بودهانــد و انتظار ميرود در ایــن مذاکرات و همکاريها، دو کشور الگو و مدل جدیدي از تفاهم و همکاري سازنده و روابط مودتآمیز را به نمایش بگذارند.سخنگوي دستگاه دیپلماسي افزود: آنچه مشخص اســت این اســت که برخي عناصر ثالث و کشــورهاي به خصوص، علاقهاي بــه این روابط برادرانه دو کشــور ندارند و همواره سعي در ایجاد سوءتفاهم میان دو کشــور داشتهاند و خوشبختانه با درایت مقامات افغانســتاني آنها موفق نبودهاند، بههرحال باید هوشــیاري و درایــت لازم را بیش از پیش مدنظر داشت.

سخنگوي وزارت امور خارجه در رابطه با رایزني تهران و آنکارا درخصوص مسائل زیستمحیطي و آب، با اشاره به اینکه همواره ما با توجه به اهمیت ترکیه بهعنوان یک کشور دوســت و همســایه در تماس و رایزني با آنــان در حوزههاي مختلف روابط دوجانبه و تحولات منطقهاي هستیم، یادآور شد: بيشک در هرکجا که نیاز باشد و نسبت به هر موضوع ضروري در محیطــي آکنده از مــودت گفتوگو خواهیم کرد. قاســمي اضافه کرد: با توجه به اهمیت مسائل مرزي، امنیت مرزها، آب و مبارزه مشــترک با تروریسم و قاچاق در هر شکل آن و مسائل زیســتمحیطي در صورت نیاز رایزني خواهیم داشت، مهم آن اســت که دو کشور همواره از سیاست گفتوگو و تعامل پیروي کنند و نگاهي ســازنده در حلوفصل موانع و مشــکلات داشته باشند و خواهند داشت.

او بــا تأکیــد بــر اینکــه در وزارت امور خارجــه بحثهاي زیستمحیطي داراي اهمیت فراواني است، عنوان کرد: مسائل زیستمحیطي ميتواند بر روابط کشــورهاي منطقه در جهت مثبت و منفي تأثیرگذار باشــد و تلاش براي حلوفصل مســائل مربــوط به تغییرات آبوهوایــي، ریزگردها و بحران آب در حل معضلات بینالمللي در سطح منطقه اثرگذار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.