متقاضيانک حپسجا بحاادآم،وزشش شو شررااتأيیيدطرابيعالحيرامانينتي يرو ابهعجزمامندم يشوند

Shargh - - جامعه -

معصومه اصغري:

موعد حج نزدیک است و هنوز تلخي و بهت حادثه منا و مرگ تعــداد زیادي از هموطنانمان در ســرزمین عربستان در مقابل دیدگانمان است؛ حادثه تلخي که هیچگاه فراموش نميشود و هرسال در موسم حج دوبارهودوباره تازه ميشــود و این سؤال را در ذهن تکــرار ميکند که آیا احتمال وقوع مجدد چنین حوادثي وجود دارد؟ چه ضمانتي براي عدم تکرار آن هست؟

حادثه منا دومین حادثه مهم و بزرگ تلخ و دردناکي اســت کــه در چند دهه گذشــته بر حاجیــان ایراني در سرزمین عربستان رفته اســت و هیچگاه پاسخ و دلیل و جبراني را از سوي طرف مقابل دریافت نکرده. در حادثه منا که رقم دقیقي از تعداد جانباختگانش گفته نشــد، به شکلي تقریبی رقم جانباختگان را دوهزارو 2۳6نفر اعلام کردند که ۴6۴ نفر آنها حاجیان ایراني بودند که در یک ظهر داغ منا در شهر مکه و در جریان اجراي اعمال حج از شدت فشار و گرما و خفگي یا هر دلیل دیگري که جزئیاتش گفته نشــد، از دست رفتند و مدتها بدنهاي سیاه و کبود و غیرقابلشناسایيشان دور از دسترس بود.

موضوع شکایت و غرامت از دولت عربستان بابت این تقصیر و اهمال همچنان در هالهاي از ابهام و شــدنها و نشدنهاســت و تقریبا از همان زمان تاکنون هم روابط دو کشور در دورترین حالت ممکن است و اگر حج نبود، شــاید هیچ رابطهاي مجددا در این میان دوباره شــکل نميگرفــت. موضوع این اســت که حــق بهرهمندي از امکان حج تمتع درخواستي بحق و مورد مطالبه گروهي از مردم اســت و عربستان هم نميتواند بهعنوان میزبان این سنت الهي جلو درخواستها را بگیرد، اما مسئلهاي که در این یک ســال اخیر تبدیل به ســؤال و حتي گاهي پویشهایي در شــبکههاي اجتماعي شــده، این اســت که در چنین شــرایطي که تضمیني بــراي حفظ جان و امنیت هموطنانمان نیست، چرا باید آنها را به عربستان بفرستیم؟ در این مدت باوجود آنکه سازمان حج و زیارت بســیاري از آمارها را محدود و کنترلشده ارائه ميکرد، بســیاري از ایرانیان از امکان و فرصت حضور در حج با وجود ســالها انتظار و پولي که بــراي این هدف صرف کرده بودند، گذشــتند و انصراف دادند. ممکن است این انصرافها در آمار ســازمان حج و زیارت نیاید، اما کمي جستوجو در ســطح جامعه نشان ميدهد تعدادي از متقاضیان این ســفر معنوي علاوه بر ترسي که در مورد تکــرار چنین حوادثي دارند، ترجیــح ميدهند در مقابل کشــوري که چنین جنایاتــي را در جریان مراســم حج و در مــورد کشــورهاي دیگري مرتکب ميشــود کوتاه نیایند و پولشــان را به این کشــور ندهند. این موضوعات در قالــب شــعارها و مطالب کوتاهي با تنوع بســیار در شــبکههاي اجتماعي همچنان در حال چرخش است و حتي موضوع تحریم بســیاري از محصولات مرتبط با شرکتهاي عربستاني را در همین شبکههاي اجتماعي مطرح کردند.با وجود آنکــه در روزهاي ابتدایي پس از حادثه منا و داغبودن این درد سنگین بسیاري از مسئولان در مورد تحریم حج صحبت ميکردند، اما روند پیگیري مطالبات حج در این مدت تاکنون ادامه یافت و در نهایت بیــش از ۸6 هزار نفــر از متقاضیان براي حج امســال دعوت شــدهاند و ميخواهند به این سفر معنوي بروند. حال نکته اینجاست، در شرایطي که برگزاري این مراسم با احتمال خطرات جدي و عدم پاســخگویي و ضمانت عربستانيها روبهرو است، چه تضمیني براي حفظ جان و سلامت حجاج ایراني وجود دارد؟

در این مدت بررسيهاي زیادي از احتمالات حوادث و برخوردهــاي مختلف صــورت گرفته اســت و هفته گذشــته در نهایت حجتالاسلاموالمسلمین سیدعلي قاضيعســکر، نماینده وليفقیه در امور حج و زیارت، از موافقت شورايعالي امنیت ملي با حضور زائران ایراني در عربســتان خبر داد. سرپرست حجاج ایراني بیان کرد: اینکه گفته ميشــود حضور زائران در حج تصمیم نظام است، معنایش آن اســت که تمام ارکان نظام الان پاي حج ایستادهاند و همه ملتزمند حج بهخوبي انجام شود.

قاضيعســکر همچنین درباره طــرح مجلس براي ســؤال از ســازمان حج و زیارت مبنيبر اعزام زائران به عربســتان در شــرایط بحراني و حساس سیاسي منطقه گفت: قبلا در کمیسیون امنیت ملي، کمیسیون فرهنگي و در صحن علني مجلس به صورت ویژه گزارش جامعي را از تفاهمنامه با عربستان و اقدامات صورتگرفته ارائه کردهام و جاي ابهامي وجود نــدارد. آخرین موضوع به جلســه شــورايعالي امنیت ملي برميگشت که در آن نیز حضور زائران ایراني در حج مصوب شــده اســت. او گفته اســت که «اگر مشــکل غیرمترقبهاي پیش نیاید و طبق روند معمول همه کارها انجام شود، شاهد حجي باشکوه خواهیم بود .»

در ادامه هم ولي داداشــي، ســخنگوي کمیســیون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، هفته گذشته با اشاره به این مصوبه و جلسات مشــترک توضیحي با سازمان حج و زیارت اعلام کرد که حجاج ایراني در حج امســال شــرکت ميکنند، اما اگــر امنیت حجاج تأمین نشــود، اعــزام را متوقــف ميکنیم. او گفت: عربســتان بیش از ایران نیازمند ورود حجاج ایراني اســت و بیشتر توافق از جانب این کشور صورت گرفته و در صورتي که عربستان شروط توافقنامه را نقض کند، هم مجلس نسبت به این موضوع ورود خواهد کرد و هم دولت براســاس همان شروطي که در توافقنامه آمده باید نسبت به توقف اعزام حجاج اقدام کند.

در این میان براي آنکه در صورت بروز احتمالي حادثه بــراي حجاج، آنها بتوانند خودشــان اولین حمایتها و اقدامات پیشگیرانه را از خود و همراهانشان داشته باشند، ارگانهاي مختلف مرتبط با حجــاج، برنامههاي ویژه و جداگانهاي را براي آموزش موارد مهم به حجاج در نظر گرفتهاند. بهاینترتیب دکتر میرکتولي، معاون آموزش و پژوهش ســازمان اورژانس کشور، از آموزش کمکهاي اولیه و اورژانسهاي شــایع به کارگزاران حج خبر داد و گفت: این کارگاهها پس از تدوین محتواي آموزشــي به وسیله ســازمان اورژانس، به صورت سخنراني و تمرین عملي به مدت چهار ساعت در عناوین شایع اورژانس با موضوعات حمله قلبي، تشنج، حوادث ترافیکي و تروما، دیابت، روانپزشکي، مســمومیت و گزیدگي، سوختگي، گرمازدگي، احیاي قلبي - ریوي، حوادث آسانسور، آسم و انسداد راه هوایي برگزار شد.

میرکتولــي افــزود: ایــن دوره در ۱۳ قطــب تهران، هرمــزگان، سیستانوبلوچســتان، خراســان جنوبــي، همدان، مازندران، فارس، اصفهان، کرمان، خوزســتان، یزد، خراســانرضوي و تبریز طبق زمانبندي مشخص از سوی مدرسان ســازمان اورژانس کشور در سراسر کشور تدریس شده است. براي آموزش فوریتهاي پزشکي در حج 96، گروههاي هدف مختلفي نظیر پزشکان کاروان، گروه پزشکي و پیراپزشکي، تیم مدیریت مجموعه، مدیر، معــاون و خدمه کاروان، شــوراي فرهنگــي، روحانیان کاروان، حجاج و تیم آشپزخانه مرکزي در نظر گرفته شده است.معاون آموزش و پژوهش سازمان اورژانس کشور افزود: براي گروه هدف محتواي یکسان آموزشي متناسب با حوادث شایع در حج در بُعد تخصصي و عمومي تهیه شده اســت و تمام محتواي درسها به وسیله استادان و مدرســان فوریتهاي پزشــکي با محوریت معاونت آموزش و پژوهش سازمان اورژانس کشور بوده است که در جلسات مختلف بر حوادث و سناریوهاي شایع حج و تعیین سرفصلهاي آموزشي توافق نظر شد. از پاییز سال 9۵ نیز جلسات شروع شد و برنامهریزي برای تولید محتوا و انتخاب استادان و نحوه آموزش انجام و در ماه جاري آموزشها برگزار شد.

ســیدحمید جمالالدینــي، ســخنگوي هلالاحمر، هم با اعلام اینکه مرکز پزشــکي حج و زیارت جمعیت هلالاحمر جمهوري اسلامي ایران - مرکز پزشکي حج و زیارت- برنامههاي مفصلي را در موضوع حج امسال در نظر گرفته و بســیاري از برنامهریزيهاي هرساله از سال گذشته تاکنون بازبیني و اصلاح شدهاند، گفت: جمعیت هلالاحمر همانند هر ســال درباره شــیوع و اپیدمي وبا و ســایر بیماريها تمهیدات لازم را در نظر گرفته اســت و ۵۷0 نفر عضو تیم پزشــکي براساس برنامه قبلي، در هفتــه اول مرداد اعزام ميشــوند. اســامي این افراد به سفارت اعلام شــده و کار صدور روادید در جریان است. همچنین در هفته جاري دوره همافزایي این پزشکان نیز انجام ميشود.

ســخنگوي جمعیــت هلالاحمر افــزود: داروهاي مورد نیاز نیز خریداري شــده اســت و انشــاءالله مجوز صدور داروها هم صادر ميشــود و بهزودي این داروها به عربستان انتقال پیدا ميکند. حتما حجاج از دو هفته قبل از اعزام، واکسنهاي مننژیت خود را که در ۱۷0 مرکز ایران انجام ميشود، تزریق ميکنند. وي درباره اینکه چه افرادي اجازه شرکت در حج را ندارند، گفت: بیماراني که دچار آسیبهاي جدي مانند آسیبهاي قلبي و کلیوي و اختلالات رواني هستند، اجازه حضور در حج را ندارند. همچنین شــرایط براي افرادي که به مواد مخدر اعتیاد دارنــد، نیز فراهم نیســت؛ بنابراین از مردم درخواســت ميکنیم که این موارد را در نظر داشته باشند.

ســخنگوي هلالاحمــر با توصیــه به افــرادي که داروهاي خاصي را مصرف ميکنند، تصریح کرد: با توجه به اینکه فهرســت داروهایي که ورود آنها به عربســتان ممنوع اســت، اعلام شــده، حجاجي کــه دارو مصرف ميکنند، حتما درباره آن با پزشــکان خود مشورت کنند. این فهرست هر سال به روز ميشود و فهرست جدید هم در اختیار پزشکان کاروانها قرار گرفته است.

سخنگوي هلالاحمر در پاسخ به این سؤال «شرق» که با توجــه به حادثه تلخ منا و احتمــال تکرار آن چه مواردي را به حجاج و مســئولان کاروانها آموزش داده و آنها را از چه مواردي برحذر داشــتهاید، اضافه کرد: با توجه به هشدارهاي ســازمان بهداشت جهاني و اینکه همه اجتماعات پرجمعیت انســاني احتمال بروز خطر را دارنــد، از حجاج و مســئولان کاروانهــا ميخواهیم که در دورههاي خودامــدادي و دیگرامدادي که در کنار ســایر آموزشهاي کاروانها قرار دادهایم، شرکت کنند. همچنین به حجاج توصیه ميکنیم براي اینکه آمادگي لازم براي شرکت در مناسک حج را داشته باشند، روزانه حدود ۳0 دقیقه ورزشهاي نرم یا پیادهروي را در برنامه خود لحاظ کنند. اگر هم دچار بیماري هستند، با مشورت پزشــک این کار را انجام دهند. او تأکید کرد که از ســال گذشته با توجه به اینکه تعدادي از نیروهاي هلالاحمر در حادثه منا حضور داشــتند و تجربه زیستهاي را از این حادثه داشــتند، تجربیــات و درسآموختههاي آنها در چند کارگاه حضوري بررســي شــد و همان موارد را در قالب تذکرهاي جدي در کلاسهاي آموزشي گنجاندیم. جمالالدینــي تأکیــد دارد که تجمعات انســاني مانند مراسم میلیوني اربعین و عاشورا تجربیات زیادي را براي نیروهاي هلالاحمر داشــته اســت و همه این موارد در چارچوب نشستهاي علمي بررسي شده است.

او ميگویــد هلالاحمــر یا هیــچ ســازمان دیگري نميتواند براي همه ۸6 هزار نفر حجاج ایراني در فضایي که مشــابهت زیادي ندارد، مانور بحران را اجرا کند؛ اما به شکلي جداگانه آموزشهاي مشــابه را در کاروانها در نظر گرفتهاند. او ميگوید بسیاري از حوادث از یک فرد یا یک گروه شــروع ميشود و بههمیندلیــل آمــوزش افــراد ميتوانــد راهگشــا باشــد. سخنگوي ســازمان هلالاحمــر ميگویــد هیچ تضمیني دربــاره بروزنیافتن حادثــه وجــود نــدارد؛ اما ميتــوان بــا ایــن اقدامات خسارات حوادث احتمالي را کم کرد. او ميگوید صحبت از احتمال خطر ممکن است حجاج را با آن سابقه ذهني درباره حادثه منا نگران کند و مــا نميخواهیم این نگراني بیشتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.