افزایش نرخ بازگشت مجدد زنان به زندان در زمستان

Shargh - - جامعه -

شــهیندخت مولاوردی در کارگروه تخصصی امــور زنان و خانواده اســتان تهران کــه امروز در محل استانداری تهران برگزار شد، گفت: در دولت دوازدهم، برای زنان سرپرســت خانوار و همچنین دختران فارغالتحصیل دانشگاهی برنامه اشتغال ارائه دادیم و اشتغال این دو گروه هدف در دستور کار مــا قــرار دارد. وی درباره ســاخت «شــهرک بازتوانی زنان آســیبدیده » نیز اظهار کرد: ساخت این شهرک با گرمخانه و خانه بینراهی و همچنین مددســراها تفاوت دارد؛ زیرا در ایــن مراکز صرفا خدمات نگهداری به این زنان ارائه میشــود، اما در این شــهرک ارائه خدمات توانبخشــی به این زنان در دســتور کار قرار خواهد گرفت. متأسفانه ایران نرخ بالای بازگشت مجدد به زندان را تجربه میکند؛ بهطوریکه در دنیا نرخ بازگشت مجدد به زندان پنج درصد اســت، اما در ایران این میزان به 20 درصد رسیده است که این مسئله بهویژه برای زنان، بهخصوص در فصل زمستان شدت مییابد. به همین دلیل، نیاز است تا مرکزی برای نگهداری از این زنــان در جهت جلوگیری از ورود مجدد به زندان وجود داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.