وجود کودکان مطلقه ۱۵ساله

Shargh - - جامعه -

ایلنا:

رئیس فراکســیون زنان مجلس از تلاش بــرای افزایش حداقل ســن ازدواج دختران از ۱۳ ســال به ۱۵ ســال خبر داد. پروانه سلحشــوری، رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی، با اعلام این خبر گفت: روند طولانی و فرسایشــی بوروکراسی در کشور، بهعنوان یکی از دلایل اصلی تأخیر در حصول نتیجه در این مورد اســت. ما در فراکســیون زنان بهجد پیگیر این موضوع هستیم. هرچنــد پیچیدگــی و حساســیتهای موجود در مسائل فرهنگی کشور، هم روند رسیدن به نتیجه را کند و هم ما را ملزم به بررسیهای دقیقتر کرده اســت. وی با اشــاره به اینکه ما کودکان مطلقه ۱۵ساله در کشور داریم، اظهار کرد: بهطورمثال ما در جایی میبینیم که خانوادهای متشــرع و متدین هستند و اصرار دارند که دخترشان باید زود ازدواج کند، اما درمقابل در جای دیگری شاهد هستیم که فقر عاملی اســت که خانواده را مجبور میکند به ازدواج دخترشان در سن پایین، تن بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.