زیدان و پسران یک با فرزن طيرفدا،نيیکاس کطورتهب یزرمگفوتبال یک طرف!

Shargh - - ورزش -

ترجمــه، ســجاد فیــروزی:

در خانــواده زينالدين زيدان، فوتبال شــبيه ژني شــده كه از پدر به پســر به ارث رسيده؛ نه يكي، دو پســر بلكه به هر چهار پسر زيدان! در واقع برخلاف پسران ديويد بكام كه بيشتر راه مادرشــان، ويكتوريا را رفتهاند و جذب دنياي مد و اســتايل شــدهاند، در خانواده زينالديــن حــرف اول و آخــر را فوتبال ميزند. به گزارش «فرانس فوتبال» انزو، لوكا، تئو و الياس همگــي نام خانوادگي بزرگ زيدان را يدک ميكشــند ولي سؤال اصلي اينجاســت كه ســالهاي پيشرو كدام پسر نام پدر را زندهتر نگه ميدارد.

انزو، 22ساله، بازيکن آلاوس

ديگر از بازيكــردن در تيم ذخيرههاي رئالمادريد خسته شــد؛ انزو از زماني كه پدرش در رئالمادريد به محبوبيت رسيد، تبديل به يكــي از چهرههاي ماندگار براي مادريديهــا شــد. او به مدرســه فوتبال رئالمادريد رفت و خيلي از هواداران اميد داشــتند بعد از پدر، پســر بزرگ خانواده زينالدين جايش را پر كند ولي ســهم انزو از رئالمادريد فقط بازي در تيم جوانان و تيم ذخيرههاي رئالمادريد بود. او كه مثل پدر به بازي در پست هافبک تهاجمي علاقه دارد و دوست دارد پشت سر مهاجمان رئالمادريد بازي كند، چندان به خواستهاش نرسيده؛ سانتياگو سولاري مربي تيم دوم رئالمادريد علاقه ويژهاي به بازي با سيستم ‪-۴- ٢‬ ۴ داشت و انزو مجبور شد به عنوان هافبک كناري بازي كند. هرچند بازي در اين پســت هم چندان برايش بد نبود. بعد از اينكه زينالدين به عنوان سرمربي رئالمادريد معرفي شد، خيليها انتظار داشتند پدر، بالاخره پسر را بــه تيم اصلي رئالمادريد بياورد ولي ايــن اتفاق نيفتاد كه هيچ، بلكه همين چند وقت پيش انزو فرناندز )او نام خانوادگي مادرش را برگزيده( مجبور شــد از رئالمادريد جدا شــود و به تيم آلاوس برود؛ با قراردادي يکســاله كه قابليت تمديد تا دو ســال را هم دارد. سهم انزو از حضور در تيم اصلــي رئالمادريد فقط يک بازي در جــام حذفي بود؛ جايي كه زينالدين پســرش را در ديدار مقابل لئونسا، يكي از تيمهاي دستهدومي اســپانيا به زمين فرســتاد. اين بــازي كه در مرحله يکشــانزدهم نهايي جام حذفي اســپانيا بود، براي انزو خوشيمن هم تمام شــد: او در اولين حضورش در تيم اصلي رئالمادريد موفق شد اولين گلش را هم بزند.

لوکا، 18ساله، رئالمادريد

اين يكي كمي با بقيه متفاوت اســت؛ لــوكا برعكس پدر و برادر بزرگش علاقهاي به بازي در پســت هافبــک تهاجمي ندارد. او حتــي علاقهاي به بــازي در بقيه پســتهاي زمين اعم از مهاجم و مدافع هــم ندارد! لوكا در ميان بهت همگان تبديل به دروازهبان تيم جوانان رئالمادريد شــده است! زينالدين ميگويد : «وقتي بچهها كوچک هستند، يكي بازيكن ميشود و يكي دروازهبان. از آنجا كه انزو بزرگتر بود و حرفش برش داشــت، خودش بازي ميكرد و لوكا را وادار ميكرد درون دروازه بايستد و توپهايش را مهار كند. اينطور شــد كه لوكا دروازهبان شــد ». لوكا پســتي كه انتخاب كرده، چندان هم برايش بد نشــده؛ قــد بلندش به او كمک كرده خيلــي زود در تيمهاي پايــهاي جايي براي خودش باز كند؛ هرچنــد در تيم جوانان رئالمادريد هم بازيكن فيكس و ثابتي نشــد. او در اين تيم دروازهبان دوم است و بايد منتظر باشد تا كارلوس عبد مصدوم شود تا به او بازي برسد. نتيجه اينكه در فصل ٢0١6-٢0١٧، لوكا تنها در ١۵ بازي براي مادريديها به ميدان رفت كه از اين تعداد فقط هشتتايش در ليگ بود. البته انتهاي فصل كمي هم مصدوميت

الياس پسر آخر خانواده است و خيلي زود جذب فوتبال شــده؛ او حاضر نشــده وقتش را تلف كند و درخشــيدن را سريع شــروع كرده است. درســت در روزي كه رئالمادريد با ســرمربيگري زينالدين زيدان مقابل بارســا تن به شكست ٣ بر ٢ داد، الياس در رده ســني زير ١٢ ســال درس خوبــي به بازيكنان بارســا داد. او با گلي كه از راه دور زد، كاري كرد كه بارساييها از گردونه رقابتهــا كنار بروند. الياس هم مثل دو بــرادر ديگرش يعني انزو و تئو به بازي در پســت هجومي علاقه دارد و فعلا هم كه مســير پيشرفت را آهستهآهسته طي ميكند.

بدون تيم ملي!

كتــف آزارش داد. تنهــا عملكــرد خوبــي كه از او در فصل گذشــته بــه ياد مانده، در ديدار مقابــل فوئنايبرادا بود كه مطبوعات حســابي از او تعريف كردند. «ژســتي مثل دروازهبانهاي فوتسال » يا «حركتي شبيه به ايكر كاسياس ». همين!

تئو، 15ساله

پسر سوم زيدان هم كار را مثل دو برادر بزرگش در مدرســه فوتبــال رئالمادريد شــروع كرده ولي هنوز نتوانسته خودش را به تيم اصلي جوانان رئال برســاند. تئو فعلا در تيم دوم جوانان رئالمادريد بازي ميكند ولي از همين حالا عشق شماره ١0 را دارد و در تيمي كه بازي ميكند گهگاه جرقههايي ميزند كــه خيليها را به ياد روزهاي جواني پدر ميانــدازد. نه اينكه دقيقا قرار اســت كسي شبيه به زينالدين شــود بلكه فقط شبيه به او بازي ميكند؛ آن هم تقريبا.

الياس، 11ساله

نقطه اشــتراكي كه فرزندان زيدان دارند، فقط فوتباليبودن نيســت؛ آنها كه همگي در اســپانيا به دنيا آمدهاند هنوز مشخص نكردهاند قرار است براي چه كشوري به ميدان بروند: الجزاير، فرانسه يا اسپانيا! شانس كشــور اول كه خيلي كم است ولي هرازچندگاهي فرانسويها شايعهاي به راه مياندازند كه هر چهار پســر زيدان روزي براي تيم ملي فرانســه به ميدان ميروند. لوكا كه حتي براي تيم ملي زير ١۵ســالههاي فرانسه هــم بازي كرده ولي زينالدين ميگويد هنوز تصميم نگرفتهاند براي چه كشوري به ميدان بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.