فدرر- چیلیچ در فینال ویمبلدون 2017

Shargh - - ورزش -

در دومين مســابقه جمعه، راجر فدرر، قهرمان ١٨ گرنداسلم تنيس، در سه ست متوالی بر توماس برديک از جمهوری چک غلبه كرد. برديک كه هفت ســال پيش فدرر را در همين مسابقات شكست داده بود، اميد داشــت در اين بازی نيز پيروز از مســابقه خارج شــود، امــا فدرر به اين تنيسباز ٣١ســاله اجــازه كار نداد و در نهايت موفق شــد با نتايج ،6-۴ ‪٧-6 ،6-٧‬ ، او را شكســت دهد و برای يازدهمين بار به فينال ويمبلدون برسد. اين موفقيت در حالی به دست آمد كه فدرر برای سومين بار موفق شد بدون ازدســتدادن حتی يک ست، به فينال ويمبلدون برسد. فدرر، مرد شــماره پنج تنيس جهان، پس از اين پيروزی گفت: «افتخار میكنم كه بار ديگر در فينال ويمبلدون هســتم. حتی باورش هم ســخت است كه موفق به انجام اين كار شــدهام». فدرر ٣۵ســاله، پس از كن روزوال كه ســال ١9٧۴ در سن ٣9ســالگی به فينال ويمبلدون رسيد، مسنترين فيناليســت اين رقابتها در دوران تنيس حرفهای به شــمار میرود. او درباره بازی فينال گفت: «برای يک مســابقه ســخت آماده هستم. سال گذشته يک ديدار فوقالعاده داشتيم. او در مسابقات اوپن آمريكا در سال ٢0١۴ نيــز مقابل من بینظير كار كرد». فــدرر همچنين درباره ديدار روز گذشته چنين اظهارنظر كرد: «در لحظات حساس خيلی خوب كار كردم. در تايبريکها خوب بازی كردم. در لحظات سرنوشتســاز هرگز با ترس بازی نكردم». استاد سوئيسی تنيس در ديدار فينال برای كسب هشتمين قهرمانی ويمبلدون و عبور از ركورد هفت عنوان قهرمانی كه مشتركا در اختيار او و سمپراس است، مسابقه میدهد.

مارين چيليچ از كرواســی برای صعود به فينال، سم كوئری، تنيسباز ٢9ســاله آمريكايــی را در اولين بازی ورزشــگاه اصلی بــا نتيجه ‪٣- ١‬ شكســت داد. در اين ديدار كه نزديک به سه ساعت طول كشيد، چيليچ بيستوهشتســاله درحالیكه ست نخست را در «تایبريک» به حريف آمريكايیاش باخته بود، در ســه ست بعدی با نتايج نزديک ‪،٧-6 ،٧- ۵‬ 6-۴ به پيروزی رســيد تا برای اولين بــار به فينال ويمبلدون صعود كند. چيليــچ، نفر ششــم تنيس مردان جهــان، كه ســابقه قهرمانی در اوپن آمريكا را در ســال ٢0١۴ دارد، در يازدهمين دوره حضورش در مسابقات ويمبلدون، ســرانجام موفق شــد به ديــدار پايانی اين تورنمنت برســد. تنيسباز بيستوهشتســاله كروات، پس از ايــن پيروزی گفت: «خيلی خوب اســت كه دوباره در فينال يک گرنداســلم هستم. به نظرم سطح بازیام در چند هفته گذشــته بالا بوده و همين موضوع باعث شــده كه از لحاظ ذهنی ثبات زيادی داشــته باشم. مشخصا فينال برايم يک بازی بزرگ اســت، ولی نكته مثبت اين اســت كه قبلا در فينال يک گرنداسلم حضور داشتهام و به نظرم الان آمادهشدن برای فينال راحتتر است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.