کار منتقدان کيروش سخت شد

Shargh - - ورزش -

عادل فردوســيپور تهيهكننده و مجري برنامه «90» دربــاره صعود تيــم ملي به جــام جهاني مقالــهاي براي مجله معتبر ورلدســاكر نوشــته است. «يك صعود ركوردشــكن» تيتر اين مطلب است و در آن آمده: «ايران دو بازي مانده به پايان مرحله مقدماتي صعود خود به روســيه بهعنوان تيم صدرنشين گروه را قطعي كرد. در كشوري كه فوتبال و سياســت در زندگي روزمره مردم بســيار پررنگ است، عجيب نبود كه دو روز بعد از صعود بــه جام جهاني، تيم ملي بــه دفتر رئيسجمهور دعوت شــد. حســن روحاني كه بهتازگــي دوباره رئيسجمهور شــده بود، گفت: شما ضربان قلب ٨0 ميليون ايراني را در 90 دقيقه عوض ميكنيد. حالا ميتوانيد تاريخسازي كنيد. بياييد خودمان را آماده كنيم تا براي اولينبــار از گروه خود در جام جهاني صعود كنيــم. رئيسجمهور همچنين به نمايش فوقالعاده ايــران مقابل آرژانتين در جام جهاني ٢0١٤ اشــاره كرد. در آن تورنمنت حســن روحاني عكسي را از خود در يك شبكه اجتماعي منتشــر كرد كه با پيراهن تيــم ملي و بدون لباس معمول روحانيت داشــت مســابقه تيــم ملي را تماشــا ميكرد. فقط چند ســاعت بعد از ملاقات بــا رئيسجمهــور، كارلــوس كــيروش مقابــل خبرنگاران نشســت تا برنامههايش براي آينده را مطرح كند.كيروش گفت ايــران تاكنون در چهار جام جهاني حضور داشته و هر بار بعد از مرحله گروهي به خانه برگشــته؛ اگر آرزو و رؤياي ما اين اســت كه اينبار به دور بعــدي صعود كنيم، بايد متفاوت عمل كنيم. روســيه يك هدف كوتاهمدت اســت و هدف بلندمدت ما قطر ٢0٢٢ است.ايران شايد خوششــانس بود كه در قرعهكشي مرحله مقدماتــي از ژاپن و اســتراليا دور ماند و با كرهاي كه كمتر از حد انتظار ظاهر شــد، در يك گروه قرار گرفت؛ ولي نمايش شاگردان كيروش جايي براي شــانس و اما و اگر باقي نگذاشت. تيم ملي بدون حتي يك شكســت، با بستهنگهداشتن دروازهاش براي بيش از هزار دقيقه و زدن ميانگين يك شوت در چارچوب دروازه حريفــان در هر بازي، صعود كرد؛ تيمي كه در چهار سال گذشته همواره برترين تيم آســيا در رنكينگ فيفا بوده. براي همين است كه كيروش با افتخار گفته بود: در آسيا تنها تيمي كه ميتواند ايران را شكست دهد، تيم ذخيرههاي ايران است.از آن تيمي كه در برزيل مقابل آرژانتين بازي را شــروع كرد، فقط جلال حسيني و كاپيتان مســعود شــجاعي در تركيب اوليه مسابقه چند هفتــه پيش مقابل ازبكســتان حضور داشــتند و ميانگين ســني تيم ملي به ٢٥ سال كاهش يافته است. ســعيد عزتاللهي و ســردار آزمون كه هر دو كمتر از ٢٣ ســال دارند دو چهره جوان هستند كه بايد مراقب آنها بود.كيروش ٦٤ســاله، براي شــغلش در ايران حســابي جنگيد. آنها كه او را ميشناسند، ميدانند انســان محكم و سرسختي اســت. با آنكه معمــولا حمايت قاطــع مردم را داشــته، ولي گاهي برخي در داخل فدراســيون و بخشي از رسانهها از او انتقاد كردهاند؛ اما با دو بار فرستادن ايران به جام جهاني و ركورد ٧٢ درصد پيــروزي در بازيهاي تيم ملي كه او را موفقترين مربــي تاريخ فوتبــال ملي كــرده، كار منتقدانش خيلي سختتر شده اســت.در كمپين ايران براي روســيه ٢0١٨ يك تصوير از كــيروش در روزهاي پيروزي مدام تكرار ميشد. مرد پرتغالي كنار خط يك زانويش را روي زمين ميگذاشت، خم ميشد و با مشــتهاي گرهكرده خوشحالي ميكرد. يك خوشــحالي كه حالا با نگاه يك ملت به تابســتان آينده، وارد فولكلور فوتبال ايران شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.