توضیح برانکو درباره اردوی اوکراین

Shargh - - ورزش -

ســرمربی تيــم پرســپوليس از اردوی اين تيم در اوكراين ابــراز رضايت كــرد. برانكــو ايوانكوويچ در گفتوگو با سايت رســمی باشگاه پرسپوليس گفت: «شرايطی كه در اوكراين داريم، بسيار عالی است. هتل خــوب و زمين عالی در اختيــار داريم و از اين بابت از ميزبانمان باشگاه ديناموكيف، تشكر میكنم كه اجازه استفاده از همه امكانات موردنياز را دادهاند. همچنين مهمترين مســئله اين اســت كه بچهها همه سالم هســتند. اميری هم كه از ناحيه كمر مصدوم شــده بود، تمرينات گروهی را شــروع كرد. فقط سيدجلال حســينی نسبت به خســتگی و فشــار زياد تمرينات شكايت داشت كه البته تمرينات ما واقعا طاقتفرسا ولی لازم بود كه اين مســئله هم رفع شود. سه بازی دوستانه هم انجام داديم كه از كيفيت حريفان راضی بوديم. يک بازی ســوپرجام را هم در پيش داريم كه در آن كم نمیگذاريم هرچند درحالحاضر مهمترين مسئله ما بازی با الاهلی اســت». ايوانكوويچ درباره اينكه آيــا با توجه به عملكرد بازيكنــان در تمرينات مانند روزهای قبــل از اردو از خريدهای جديد راضی بوده است يا نه، توضيح داد: «آنها كاملا به انتظارات و اعتماد ما نســبت به خودشــان بــه خوبی جواب دادنــد. البته به زمــان نياز دارند تا به خواســتهها و فلســفه كاری و فوتبالی ما عادت كنند ولی با توجه به سابقه، تجربه و كيفيتی كه دارند، فكر میكنم اين آشنايی زود اتفاق میافتد و كار را در دست میگيرند. شــجاع خليلزاده، ســيامک نعمتی و شايان مصلح كمکهای بزرگــی خواهند بود. جوانها را هم آماده خواهيم كــرد تا ببينيم آنها در ايــن فصل خود را به سطح خواســتههای پرسپوليس میرســانند يا نه.» سرمربی سرخپوشان درباره ارزيابی خود از قرعهكشی رقابتهای ليگ برتر گفت: «واقعيت اين است كه ما بايد با همه اين تيمها بازی كنيم و حريف ضعيف هم نداريم. نمیشــود گفت قرعه بد است يا خوب. البته در مقام مقايسه مقطع ميانی هر نيمفصل سختترين بخش كار به حساب میآيد. اولين رقابت ما سوپرجام است. پس از آن ليگ قهرمانان را داريم و ليگ برتر و جام حذفی هم كه جای خودشان را دارند. اين فشار و اين تمرينات فقط برای كسب يک جام نيست. ما بايد حداكثر افتخار و قهرمانی را برای هواداران خودمان به ارمغان بياوريم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.