محسن مجیدی دومین مدالآور ایران در پارادوومیدانی جهانی

Shargh - - ورزش -

ملیپوش پرتــاب ديســک معلولان كشــورمان به مــدال برنز رقابتهای قهرمانی جهان رســيد. به گزارش سايت كميته ملی پاراالمپيک، محسن مجيدی با پرتابی به ميزان ۵٢مترو ٧۵ ســانتیمتر موفق شد به مدال برنز پارادووميدانی جهانی در «المپيکپارک» لندن دست پيدا كند. «خوسنيدين نوربكف» ازبكستانی با پرتابی به ميزان ۵۴مترو ٧٣ سانتیمتر به مدال طلا رســيد. روز جمعه در نخستين روز اين رقابتها جواد حردانی از ايران با پرتابی به ميزان حردانی ١۴/١٣ متر به مدال نقره ماده پرتاب وزنه كلاس F٣٨ دست پيدا كرد. هزارو ١۵0 دووميدانیكار از 90 كشــور جهان در اين رقابتهــا حضور دارند. در مراســم افتتاحيه اين مسابقات جمعه، صادقخان، شــهردار لندن، ضمن خوشــامدگويی به ورزشــكاران در مراســم افتتاحيه هشــتمين دوره رقابتهای جهانــی پارادووميدانی، از ورزش بهعنــوان وســيلهای ياد كرد كــه میتواند زندگیها را دگرگون كند. او گفت: «به خود میبالم كه بهترين ورزشكاران جهان در ورزشگاه «المپيکپارک» گرد هم آمدهاند. در سال ٢0١٢ لندن تعريف جديدی از ورزشهای پاراالمپيكی ارائه كرد و اكنون، ما فرصت ديگری در اختيار داريم تا با درخشش اين ورزشكاران فوقالعاده به ســطح ديگری برويم. ســطح ديگری در مســير رســيدن به برابری كامل اســت كه ورزش پاراالمپيكی اين تساوی را سزاوارانه دريافت میكند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.