برنامه روز پایانی کاراته قهرمانی آسیا

Shargh - - ورزش -

امــروز در آخرين روز از رقابتهــای قهرمانی آسيا قزاقســتان نمايندگان ايران در كاتا و كوميته تيمــی روی تاتامــی میروند. فينــال رقابتهای انفرادی نيز امروز برگزار میشود. به گزارش ايسنا، نمايندگان ايــران در كاتای تيمی مردان ابوالفضل شــهرجردی، ميــلاد دليخون و علی زند هســتند و كاتــای تيمی زنان متشــكل از پريســا رحمانی، مائده نصيریپی و مهــری يزدانی مقابل حريفان صفآرايی میكنند. در تركيب كوميته تيمی بانوان نيز حميده عباسعلی، دلارام دوستی، رزيتا عليپور و محدثه آقايی عضو تيم ملی كشــورمان هستند و تركيب كوميته تيمی مردان متشــكل از ذبيحالله پورشــيب، ابراهيم حسنبيگی، ســامان حيدری، علیاصغــر آســيابری، ســجاد گنــجزاده، بهمن عسكری و مهدی خدابخشی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.