بازگشت زهرا نعمتی به مسابقات بینالمللی

Shargh - - ورزش -

قهرمان دو دوره رقابتهای تيراندازی با كمان بازیهــای پاراالمپيک از حضــورش در تورنمنت بينالمللــی رنكينگ جهانــی جمهوری چک خبر داد و گفت: «بعد از بازیهــای پاراالمپيک ريو به دليل آســيبديدگی از ناحيه كتف دســت راستم نتوانســتم تمريناتم را انجام دهم و از يکماهونيم گذشــته تمريناتــم را آغاز كردم. برای شــركت در تورنمنت بينالمللــی رنكينگ جهانی چک آماده نيســتم، اما با صلاحديد كادر فنــی در تركيب تيم اعزامی قرار گرفتم تا به ميادين مسابقات برگشته و توانايیام را قبل از مسابقات جهانی محک بزنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.