نقره خجسته در جودوی قهرمانی جوانان آسیا

Shargh - - ورزش -

عليرضــا خجســته به نشــان نقــره رقابتهای جــودوي قهرمانی جوانان آســيا دســت يافت. به گزارش روابطعمومی فدراســيون جودو، جوجيتسو و كــوراش، در نخســتين روز از هجدهميــن دوره رقابتهای جودوي قهرمانی آســيا كه در بيشــكک قرقيزستان در حال پيگيری است، در وزن منهای 66 كيلوگرم عليرضا خجسته دوم شد. خجسته در فينال به مصاف جودوكار قدرتمند ازبكستانی، قهرمان دور گذشــته اين رقابتها رفت و در مبــارزهای نزديک با يک امتياز نتيجه را واگذار كرد و نايبقهرمان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.