ریاضیدانی که سفیر مهربانی ایرانیان بود

Shargh - - علم - زینب همتی

اردیبهشــت ســال 94، «ســدریک ویلانــی»، ریاضــیدان برجســته فرانســوی، به ایــران آمد. او عــلاوه بر حضــور در مجامع علمی ریاضــی ایران، چندین ســخنرانی نیز برای عموم مــردم ارائه کرد. «ویلانی» با این سخنرانیها نشان داد علاوه بر آنکه ریاضیدان برجســته و معتبری اســت، به موضوع ترویج علم نیز بســیار علاقه دارد. بههمیندلیل و با لطف رایزنی فرهنگی ســفارت فرانسه، پذیرای گروه علم روزنامه «شــرق» شــد تا درباره اهمیت علم و ریاضــی، بهویژه تأثیر آن در تاریــخ، فرهنگ و روابط بیــن فرهنگها و کشــورها ســخن بگویــد، اما مگر میتوان با ریاضیدان برجســتهای همکلام شد و از خانم «میرزاخانی» صحبتی به میان نیاید؟ او درباره آشنایی خود با «مریم میرزاخانی» گفت: «من از قبل خانم میرزاخانی را میشناختم و با ایمیل با یکدیگر در ارتبــاط بودیم، اما حدود دو ماه پیش بود که او را در کالیفرنیا ملاقات کردم.

مقدمات ســفر من به ایــران را نیز او فراهم کرد و باعث شــد من با افراد بسیاری در ایران آشنا شوم. او یکــی از بزرگتریــن ریاضیدانان زمان ماســت و سالها نام او بهعنوان یکی از نامزدهای مدال فیلدز مطرح بود که درنهایت هــم آن را دریافت کرد. کل جامعه ریاضی بســیار خوشــحال شــدند که «مریم میرزاخانی»توانســت در بالاترین ســطح علمی قرار گیرد. خانم میرزاخانی ریاضیدان برجستهای است، اما در نظر داشــته باشــید او اولین بانویی است که توانســته جایزه فیلدز را دریافــت کند و این موضوع اهمیت جایــزه او را چندبرابر میکنــد. علاوهبراین، خانم میرزاخانی شخصیت بسیار مهربان و حساسی دارد و همواره تلاش میکند تا به دیگران کمک کند. «مریم میرزاخانی»توانست هوشــمندی ایرانیها را بیش از پیش در میان دانشمندان به نمایش بگذارد. من برای خانم میرزاخانی احترام فوقالعادهای قائل هســتم. به نظر من کشــور ایران باید بسیار خرسند باشد که توانسته است ســفیری اینچنین کارآمد در عرصه جهانی داشــته باشــد». اما گویا مــا قدر این سفیر ارزشــمند خود را ندانستیم و توانایی او را باور نداشــتیم تا آنکــه او را خیلی زود از دســت دادیم. از امروز چه کســی میتواند ســفیر علــم، فرهنگ، تمدن و ارزشهای کشــور ما در ســطح جهان باشد که بتوانــد احترام همه دانشــمندان بزرگ جهان را برانگیزد؟ دســتکم تا مدتهای طولانــی، ایران از توانمندیهای ســفیری همانند «مریم میرزاخانی» محروم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.