شاهد میر خمتزارخانییاضایرن، بجایه درگ سلدیزاجهرانهدیاروزشذشپرت کشید

Shargh - - علم -

گروه علم:

دکتر «فیروز نادری» یکی از کارشناســان و مدیران برجســته و ردهبالای ناســا که افتخار ایرانیان است، همیشه برای ما پیامآور شــادیها بود، هر زمــان نام دکتر «نادری» را میشنیدیم، منتظر خبری شگفتانگیز و مسرتبخش بودیم، اما دیروز او در صفحه اینســتاگرامش، خبری را منتشــر کرد که دل همه ما را به درد آورد: «امروز چراغی خاموش شــد. این موضــوع قلب من را میشــکند... او خیلی زود رفت» و بهاینترتیب، خبر درگذشت «مریم میرزاخانی»، نابغه ریاضی و برنده جایزه «فیلدز»، بر اثر سرطان را تأیید کرد. انتشار این خبر موجی از تأسف و تأثر را در جامعه ریاضیدانان ایران منتشــر کرد، بهگونهای که بســیاری از استادان ریاضی ایران تا ســاعتها پس از انتشــار این خبر، آن را باور نکردند. پس از آن بســیاری با دکتر «نادری» تماس گرفتند و خواستار توضیح بیشــتر درباره این خبر شدند، اما او عکسی از «مریم» را منتشــر کرد و فقط نوشــت: «یک نابغه؟ بله و حتــی یک دختر، یک مادر و همســر». دکتر «مریم میرزاخانی»، برای همه مردم ایران، بهویژه زنان و جوانان نمونهای از چهرههای شــاخص علمــی معاصر بود که موجی از خودباوری را در همه پدیــد آورد و جوانههای اعتمادبهنفس را در وجودشــان شــکوفا کرد. او اولیــن دختری بود کــه در دورههای المپیاد ریاضی ایران پذیرفته شــد، اولین دختری بود که در ســال 1994، مــدال طلای ریاضی المپیاد را در هنگکنــگ برای تیم ایران گرفت و در مسابقات ســال بعد در کانادا این مدال طلا را تکرار کرد. او در مسابقات المپیاد ریاضی ســال 1995 در کانادا، نمره کامل از این مسابقات دریافت کرد و نخســتین فردی بود که توانست دو سال پیاپی مدال طلای ریاضی را بگیرد و نخستین فردی بود که از این مسابقات نمره کامل گرفت. او در ســال 1999 با مدرک کارشناسی ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف فارغالتحصیل شــد و بــرای ادامه تحصیلات به آمریــکا رفت. وقتی به آمریکا رسید، اســتادانش پس از ارزیابی دانســتههای علمی او، به این نتیجه رســیدند کــه پایههای علمــی وی بســیار قویتر از دانشــجویان دیگر است و نیازی نیســت دوره فوقلیسانس را بگذرانــد چــون او در همان دوره لیســانس، بســیاری از درسهای فوقلیســانس و دکترای ریاضــی را گذرانده بود. اســتادانش به او گفتند خود را برای تحصیل در دوره دکترا آماده کند و بهاینترتیب از رساله دکترای خود در سال 2004 در دانشــگاه هاروارد و زیر نظــر «کورتیس مکمولن» دفاع کرد )گفتنی است که «مکمولن» از بزرگترین ریاضیدانان معاصر اســت که در دوران جوانی خود، برنده جایزه فیلدز شــده بود(. این موفقیتهای پیدرپی از چشم دانشمندان دور نماند. نشــریه «پاپیولار ســاینس» آمریکا در سال 2005 «مریم میرزاخانی» را بهعنوان یکی از 10 ذهن جوان برگزید. دراینبین «مریم میرزاخانــی» ذهن برگزیده دنیای ریاضیات بود. این تجلیل نشــان داد که همه کارشناســان ریاضی، در مورد آینده روشــن او اتفاقنظر دارند. بعدها سیل جوایز معتبر و جهانی ریاضی به ســوی او سرازیر شد. وی در ســال 2013، برنده جایزه ستر از انجمن ریاضی آمریکا و در ســال 2014، برنــده جایزه کلی و مدال فیلدز شد. گفتنی اســت «مریم میرزاخانی» اولین زن در جهان است که مدال فیلدز را دریافت کرد. او مدتها استاد دانشگاه پرینستون بود و از یازدهم شهریورماه 1387 )اول ســپتامبر 2008( استاد و پژوهشگر ریاضیات در دانشگاه استنفورد بود. روحش شاد و یادش جاودانه باد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.