دلمشغولیهای نابغهای که زود رفت

Shargh - - علم - نگار کرمیان

«مریم میرزاخانــی» از نوجوانی نامدار بود؛ اما در ســال 2014 که مدال «فیلدز» را دریافت کرد، بیش از پیش نامدار شــد. به همین دلیل، رســانههای معتبر جهانی بســیار مشــتاق بودند که با «ملکه ریاضیات جهان» گفتوگــو کنند؛ اما «مریم» چنــدان مایل به گفتوگو نبــود. یکی از معــدود مصاحبههایی که از او باقی مانده اســت، گفتوگویی است که «مؤسسه ریاضیــات کلی» در ســال 2004 با وی انجــام داد و روزنامــه گاردین آن را بازنشــر کــرد. در این گفتوگو بیشــتر از علایق و دلمشــغولی او و تفاوت فرهنگی و آموزشــی ایران و آمریکا صحبت بــه میان میآید. گزیدهای از این گفتوگو را با هم میخوانیم.

- کودک که بودم، میخواســتم نویســنده شــوم. هیجانانگیزتریــن کار برایم خواندن داســتان بود. در واقع هرچیزی را که به دســتم میرســید، میخواندم. تا قبل از ســال آخر دبیرستان، هیچوقت فکرش را هم نمیکردم که در رشــته ریاضی تحصیل کنم. خانواده من سه فرزند داشتند. پدر و مادرم حامی و مشوقهای خوبی برای ما بودند. برای آنها مهم بود که ما شــغل خوب و رضایتبخشی داشته باشــیم؛ ولی آنقدر که این موضوع برایشان مهم بود، کسب موفقیت و پیروزی برایشان اهمیت نداشت.

- برادر بزرگم من را به علم علاقهمند کرد. او آنچه را که در دانشــگاه میآموخت، برایم میگفت. شــاید اولین خاطــره من از ریاضیات، مربوط به وقتی اســت که او مســئله جمعکردن اعداد 1 تا صد را برایم مطرح کــرد. فکر میکنم او در یــک مجله علمی خوانده بود که چگونه «گوس» این مســئله را حل کرد. این راهحل برایم بســیار جالب بود. این اولینبــاری بود که از یک راهحــل زیبا لذت بردم؛ گرچه خودم نتوانســتم به این راهحل برسم.

- من از بســیاری جنبهها خوشاقبــال بودم. وقتی دبســتان را تمام کردم، جنگ به پایان رسید. اگر 10 سال زودتر بــه دنیا میآمــدم، هرگز نمیتوانســتم به چنین فرصتهای بزرگ و موقعیتهای مناســبی دست یابم. من در تهران به مدرسه خوبی به نام «فرزانگان» رفتم که معلمهای بســیار خوبی داشت. در همان هفته اولی که به مدرسه راهنمایی رفتم، با دوستم «رویا بهشتی» آشنا شــدم. داشتن دوســتی که علاقهمندیهایش با ما یکی باشد، بسیار ارزشمند است و باعث حفظ انگیزه میشود.

- مدرسه ما در تهران، در نزدیکی خیابانی بود که پر بود از کتابفروشیهای مختلف. به یاد دارم طیکردن خیابان شــلوغ و رفتن به کتابفروشــی، برایمان بسیار هیجانانگیز بود. ما اجازه نداشــتیم مثل اینجا کتابها را در کتابفروشی باز، بررسی و مرور کنیم و در نتیجه، همیشــه هم نمیتوانســتیم کتابی را انتخاب کنیم که واقعــا به آن علاقهمندیم. به همیــن جهت در آخر با خرید تعداد زیادی کتابهای مختلف، کتابفروشی را ترک میکردیم. مدیر مدرسه ما هم زن بسیار مصممی بود و بسیار تلاش میکرد تا ما هم از همان فرصتها و امکانات مدارس پسرانه برخوردار شویم.

- بعدها من در المپیادهای ریاضی شــرکت کردم که باعث شــد درباره مسائل دشــوارتر فکر کنم. وقتی نوجوان بودم، از مبارزه خوشــم میآمد؛ ولی مهمتر از همه آنکه با دوســتان و ریاضیدانان الهامبخشــی در دانشگاه شریف آشنا شــدم. هرچه بیشتر به ریاضیات میپرداختم، بیشتر هیجانزده میشدم.

- سیستم آموزشی در ایران آنگونه که مردم اینجا خیال میکنند، نیســت. وقتی در هاروارد فوقلیسانس و دکترا میخوانــدم، باید دائم توضیح میدادم که من در ایران اجازه داشتم با وجود زن بودنم، وارد دانشگاه شوم. درســت است که در ایران، پســر و دختر باید در مدارس جداگانه درس بخوانند؛ ولی این مانع از شرکت آنها در المپیادها یا اردوهای تابستانی نمیشود.

- مــن قبــل از ورود به هــاروارد، بیشــتر در زمینه اتحادها و جبر کار کرده بودم. همیشــه از تحلیلهای پیچیــده لــذت میبــردم؛ ولــی چیــز زیــادی از آنها نمیدانستم. به گذشته که نگاه میکنم، میبینم کاملا ناتوان بودم. باید موضوعات زیادی را یاد میگرفتم که بیشتر دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاههای خوب آمریکا آنها را میدانند.

- در ســمینارهایی که «کــورت مکمولن» ترتیب میداد، شرکت میکردم. البته من در بیشتر اوقات حتی یک کلمه هم از حرفهایشــان را نمیفهمیدم؛ ولی میتوانســتم برخی نظریههایی را که «کورت» میداد، بفهمــم. از اینکه او میتوانســت همهچیز را ســاده و ظریف مطرح کند، لذت میبردم. بنابراین از او ســؤال میکردم و راجع به کاربردهای آن فکر میکردم.

- بهترین بخش کار، لحظهای اســت که میگویم «آهان» یعنی لحظهای که به راهحل یا جواب مســئله میرسم؛ وقتی از کشف فهم یک چیز جدید به هیجان میآیم و لذت میبرم، این احســاس کــه به نوک قله رســیدم و مفاهیمــی را که پیش از این نمیدانســتم، برایم روشن میشود. در بیشــتر اوقات، ریاضیات برای من شــبیه راهرفتن در مســیری طولانی است که حد و پایانی ندارد.

- فکر نمیکنم لازم باشــد همه ریاضیدان شوند؛ ولی معتقدم که بسیاری از دانشآموزان آنطور که باید و شاید، به ریاضیات نمیپردازند. من در دوره راهنمایی حدود دو سال ریاضیاتم خوب نبود. حوصله فکرکردن درباره آن را نداشــتم. میدانم ممکن اســت ریاضیات ســرد و بینتیجه به نظر آید. ریاضیــات، زیبایی خود را فقط به کســانی نشان میدهد که با صبر و بردباری آن را دنبال کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.