حقی برای يادگار ملكه رياضي

Shargh - - علم - نعمت احمدی

جامعه ایران امروز در غم مرگ عزیزی فرورفته است که اعتبار علمی و دانش کشــور را از مرزها گذراند و نام ایــران را در دنیا زنده کرد. همزمان با انتشــار خبر غلبه ســرطان بر پیکر زن ریاضیدان کشــورمان، خبر غمناک دیگری نیز مطرح است: دختر مریم میرزاخانی شناسنامه ایرانی نــدارد! برای آنها که با مباحــث حقوقی چندان آشــنایی ندارند، این خبر شــوکآور اســت، اما واقعیت این اســت که در کشــور بیش از 700 هزار کودک داریم که با مشــکلی شبیه به مشــکل فرزند خانم میرزاخانی دســتوپنجه نرم میکنند. بر اســاس قانون، شناسنامه ایرانــی به کودکانــی اختصاص پیدا میکنــد که پدری ایرانی داشــته باشــند و فرزندانی که پــدری غیرایرانی دارنــد، نمیتوانند از این حق تابعیت برخوردار شــوند. این معضل، ناشــی از ازدواج میان زنان ایرانی با مردان غیرایرانی اســت، اما بار اصلی اســترس و نگرانی آن را کودکان بیگناهی به دوش میکشــند که هنوز در ذهن کوچکشــان، مفاهیم مرز و تابعیت شکل نگرفته است. اگر پــدر فرزند مریم میرزاخانی، تابعیــت آمریکا دارد و بالطبع مشکلی برای ادامه زندگی ندارد، در همین تهران خودمان کودکانی داریم که بهخاطر تابعیت افغانستانی، عراقی و... پدرهایشان، بیشناسنامهاند و نه میتوانند از فضاهای آموزشــی کشور بهرهمند شوند و نه از کمترین خدمات رفاهی. هرکدام از ما مردانی را ســراغ داریم که رنگ کشور خود را ندیدهاند و اصلا نمیدانند کشورشان کجاست. این افراد نسل دوم مهاجران به ایران را شامل میشــوند که توانســتهاند در کشــور با دختران ایرانی ازدواج کنند، اما اکنون نمیدانند برای برگههای هویتی کودکانشــان چه باید بکنند. کشــور ما به دلیل شــرایط جغرافیایی و همســایگی با برخی از کشورها، از معدود نقاط دنیاست که با بیشترین جمعیت افراد فاقد هویت مواجه است. استانهای سیستانوبلوچستان، خراسان و کرمان بیشترین آسیبها را در این زمینه دیدهاند و انبوهی از جمعیت بیشناسنامه را در خود جای دادهاند تا جایی کــه اخیرا طرحی برای حل این مشــکل در کمیســیون اجتماعی مجلس به تصویب رســیده و باید منتظر ماند و دید کــه در صحن مجلس، تکلیف آن چه میشــود. امیدوارم کــه نفس گرم مریم میرزاخانی که اینچنین از ما و جهان دریغ شــد، بهانهای شود برای اهمیت بیشتر مجلس و تصویب این طــرح مهم تا جمعیت زیادی از کودکانی که مشکلی چون کودک مریم میرزاخانی دارند، بتوانند با شناســنامههای ایرانی به حیات خود در ایران ادامه دهند و نــام مریم میرزاخانی با خاطره مبارکی در یاد همگان باقی بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.