آن چشمهای ممتاز

Shargh - - علم -

پوریا عالمی:

دیروز مریــم میرزاخانی، ریاضیدان زیبا، مادر، استاد دانشگاه استنفورد و دانشمند طراز اول، برنده مدال مهم فیلدز و صاحب مدال طلای المپیاد بینالمللی ریاضی، از پس خرچنگ سرطان برنیامد و در بهار عمر و ســرآغاز زندگی حرفهای درجهیکش، آن چشمهای نافذ روشــن را بر جهان تاریک و روشن فروبســت. مریــم میرزاخانی یکبار آن چشــمهای ممتــاز را از مــرگ رهانــده بــود. افتخارآفرینیهای مریم میرزاخانی در ســطح بینالمللــی، وقتی بر اثر سیاســتهای دولت مهرورزی یأسی همگانی مردم را در مواجهــه با جهان دربر گرفتــه بود، از مهمترین بزنگاههای تاریخی بود که منجر به نشــاطی عمومی شد. اما مرگ او مایه غم و اندوه فراوان دوستداران او و جامعه علمی جهانی شــد. در همین رابطه با یکی از فعالان اینترنت که با اســم مستعار در برنامههای ماهواره هم شرکت میکند مصاحبه کردیم.

مــا: نظر شــما در مورد مــرگ مریــم میرزاخانی چیست؟ ایشان: میرزاخانی از سرطان فوت کرد و این تقصیر ظریف و مســئولان ایرانی است چون در ایران خیلیها از سرطان فوت میکنند و کسی نگران نیست. ما: ولی ایشان بیرون از ایران دچار بیماری شد. ایشــان: دیگر بدتر. این نشان میدهد که مسئولان ایرانی پارازیت و سرطان مازاد را صادر میکنند آمریکا. ما: نظر شما به صورت کلی چیست؟ ایشان: همهچیز تقصیر دولت است. اگر مسئولان دانشگاه اســتنفورد را میآورد سمت علیآباد کتول و بهعنوان شــعبهای از دانشــگاه پیام نور یا دانشگاه آزاد راه میانداختنــد، الان نهتنها میرزاخانی که همه مغزهــای ایرانــی در ایــران بودند و البتــه خب الان بهعنوان اســتاد دانشــگاه تعدیل و خانهنشــین شده بودند که این دیگر مشکل خودشان بود. ما: نظرتان درباره وجهه علمی ایشان چیست؟ ایشان: به یکی گفتند فلانی فوت کرد، گفت چرا؟ او که دیپلم داشــت. این موضوع ثابت میکند نیازی نیســت آدمها تحصیلات عالیه داشته باشند و سواد خواندن و نوشــتن کافی است. به نظر ما مردم نیازی نیســت بروند مدرسه و صبر کنند سر پیری و وقتی که وقت آزاد داشتند، بروند نهضت سوادآموزی. ما: آیا شما با مرگ هم شوخی میکنید؟ ایشــان: مگر مرگ نیست که با ما شوخی میکند؟ تنها راه این است که هرچند مرگ بسیار غمانگیز است، اما ما باید مرگ را جدی نگیریم.

ما: با همه این اوصاف مریم میرزاخانی زنی مهم بود و ما درگذشت او را به همه کساني که میرزاخانی الگوی استقلال و بالندگیشان بود تسلیت میگوییم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.