اتفاق

Shargh - - علم -

«کوه» امیر نادری در «هنر و تجربه» گروه هنر:

فیلم ســینمایی «کوه» Mount(،) جدیدترین ساخته امیر نادری، فیلمســاز ایرانی، به محض صدور پروانه نمایــش آن از نیمه دوم مرداد در ســینماهای گروه هنر و تجربه به نمایش درمیآید.

«کوه» بهعنــوان اولین فیلــم ایتالیاییزبان نادری، روایتگــر ماجرای مردی اســت کــه باوجــود تاریکی مطلقی که پیرامونــش را فراگرفته، تقلا میکند آفتاب را به روســتای خود بازگرداند. در خلاصه داستان فیلم آمده: «در گذشــتههای دور، در دهکدهای نیمهمتروک پای کوه، آگوســتینو به همراه همســرش نینا و پسرش جان زندگی میکند. آنها قربانی ســختیهای زندگی و درگیر جنگ دائمی با طبیعت میشوند.»

آندریا ســارتورنی و کلودیا پوتنتــزا بازیگران اصلی جدیدترین فیلم سینماگر ایرانی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.