ضد خاطرات

موسويخوئينيها: هر 2 مورد خاطرات هاشمي را تخطئه ميكنم

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست، مرجان توحيدي: از پرده سکوت خارج شده اســت؛ اما گويي در اتاقي تنها نشســته و خاطراتش را با صداي بلند مرور ميکند، آنهم به مناسبتهاي مختلف؛ يک بار به دليل سالگرد درگذشت امام، يک بار در سالگرد 15 خــرداد، يــک بار توقيف ســلام و حالا هــم ماجراي حضورش در دادســتاني کل کشور و قوه قضائيه. محمد موسويخوئينيها همه جا هست، در تصاوير متعددي از گردهماييهاي خصوصي اصلاحطلبانه ديده ميشود؛ اما حرفي نميزند. بعد از هکشدن «آهنگ راه» - وبسايت شــخصياش- بهتازگي کانال تلگرامي به راه انداخته و هرازگاهي به بهانههاي تاريخي، برشــي از خاطراتش را بازخواني ميکنــد. ابتداي هر خاطره را هم اينگونه آغاز ميکند: «آيتالله سيدمحمد موسويخوئينيها در پاسخ به پرسشــي مبني بر اينکه آيا .». اينها آغازي است براي بازگويي خاطرات موســويخوئينيها، شــايد در رقابتي نانوشته با خاطرات مکتوب هاشمي! اگرچه خوئينيها در تازهترين مطلبي که منتشــر کرده، نسبت به خاطرهگويي هاشميرفسنجاني انتقادات شديدي را طرح کرده است. در تازهترين مطلب موسويخوئينيها مثل هميشه آمده است : «آيتالله سيدمحمد موسويخوئينيها در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه آيا پس از رحلت امام خميني )ره( شما خواهان رياست بر قوه قضائيه بودهايد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.