فرزانه آئینی

Shargh - - سياست -

با جهانبخش خانجانی، رئیس ستاد خبری حســن روحانی درباره روند برگزاری انتخابات و فراز و نشیبهای سیاسی- خبری ایام تبلیغات به گفتوگو نشســتم. او میگوید : «استرس کار ستاد، خبرسازیهای جعلی رقبا بود. رقیب هر لحظه خبرسازی جعلی میکرد و ما باید با آن مقابله میکردیم ». این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ به اینکه از تکرار ناملایمات سال 88 نگران نشدید، تأکید میکند : «حامیان حسن روحانی با خط قرمزهای ســالهای اخیر آشــنا بودند و بههمیندلیل نه تحریک شــدند و نه ملتهب ». به روز برگزاری که میرســد چهرهاش کاملا جدی میشود و میگوید که آن روز من همه فعالان خبری و اطلاعرسانی ستاد و شــبکههای مجازی را کنار هم جمع کردم و لحظهای تصمیم میگرفتیم در برابر دروغ و خبرسازیها و البته کاستیهای وزارت کشور در اخذ رأی مردم چگونه اطلاعرسانی کنیم و به مردم امید بدهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.