همدستی دختر و ناپدری برای سرقت

Shargh - - حوادث -

زنی که به همراه ناپدریاش از مردم اخاذی میکرد، به وسیله مأموران شناسایی و بازداشت شد.

در 25 اردیبهشت ماه فردی با مراجعه به کلانتری 133 شهرزیبا به مأموران اعلام کرد به وسیله یک خانم جوان و مردی حدودا 50ساله مورد زورگیری و اخاذی قرار گرفته است.

با تشــکیل پرونده مقدماتی بــا موضوع «زورگیری» و به دســتور بازپرس شعبه ســوم دادسرای ناحیه 27 تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

شاکی پرونده که فروشــنده طلا در یک طلافروشی در منطقه شــرق تهران اســت، با حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهــی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفــت: «چندی پیش با خانم جوانی به نام نســرین که پیش از آن چندین بار به بهانه خرید طلا به مغازه آمده بود، آشــنا شــده و در ادامه با یکدیگر دوست شدیم تا اینکه پس از گذشــت مدت کوتاهی نســرین مرا برای آشــنایی با خانوادهاش به خانهشــان دعــوت کرد؛ در مورخ 02/25/1396 به همراه نســرین به سمت خانه آنهــا در بلــوار فردوس غــرب رفتــه و وارد یک خانه شــدیم اما برخلاف انتظار هیچکــس داخل خانه نبود. هنوز دقایقی از ورود ما به داخل خانه نگذشته بود که صــدای در خانه به صدا در آمد و ناگهان مردی تنومند و حدودا 50ســاله وارد خانه شد. آن زمان بود که رفتار نســرین تغییر کــرد و فهمیدم قصد اخــاذی از من را دارند. آنها با تهدید ســلاح ســرد اقدام به گرفتن مبلغ یکمیلیــونو 500 هزار تومان پول نقد همراهم کرده و در ادامه چندین فقره ســفته نیز از من گرفتند. در پایان از من فیلمبــرداری کرده و تهدید کردند اگر علیه آنها شــکایتی کنم، آنها فیلمهای مــن را در فضای مجازی منتشر خواهند کرد». با توجه به اظهارات شاکی پرونده، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی با شناســایی خانه مــورد نظر در بلوار فــردوس غرب – خیابان ســازمان برنامــه جنوبی به این محل رفتــه و در تحقیقات اولیه اطلاع پیــدا کردند خانــه متعلق بــه خانمی حدودا 65 ساله است که در تحقیقات اولیه مدعی شده بود به تنهایی زندگی میکند.

همزمان بــا حضور کارآگاهان در خانــه مورد نظر، کارآگاهان موفق به شناســایی یک دستگاه خودرو پژو 405 دارای سابقه توقیف در سیستم جامع پلیس شدند که در ادامــه تحقیقات و با شناســایی صاحب خودرو مشخص شــد که خودرو متعلق به شخصی است که تحت عنوان سرقت خودرو اقدام به طرح شکایت کرده است. مالک خودرو 405 به نشانی مورد نظر در منطقه فردوس غرب دعوت شــد و در همــان تحقیقات اولیه ضمن شناســایی خودرو 405 داخــل پارکینگ مجتمع مسکونی عنوان کرد که سرقت خودرو به وسیله همسر سابقش به نام «نسرین. ی» (متولد 1359( انجام شده و این مجتمع نیز در حقیقت محل سکونت مادر نسرین است.

در ادامه «نســرین. ی» از ســوی کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی دســتگیر اما منکر اظهارات و ادعای شاکی مبنی بر طرح دوســتی و نهایتا اخاذی و سرقت از وی شد. در شرایطی که نسرین منکر هرگونه آشنایی خود با شــاکی پرونده بود، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیســی بهویــژه بهرهگیری از تصاویر دوربینهای مداربسته موفق به شناسایی تصویر نسرین در داخل مغازه طلافروشی شاکی پرونده شدند. در شــرایطی که کذببودن اظهارات «نسرین. ی» برای کارآگاهــان پلیس آگاهی محرز شــده بود، وی بهناچار لب به اعتراف گشود و به طراحی زورگیری و اخاذی از شاکی با همدستی شوهر مادرش اعتراف کرد.

بــا شناســایی «جعفــر. س» (50ســاله( بهعنوان همدست نسرین، دستگیری او در دستور کار قرار گرفت و نهایتا در مورخ ‪04//1396 01‬در اتوبان شــهید ستاری و درحالیکه قصد فرار از دست کارآگاهان را داشت، در یک تعقیبوگریز دســتگیر شد و پس از انتقال به پایگاه دوم آگاهی و مواجهه حضوری با شــاکی پرونده مورد شناسایی قرار گرفت.

سرهنگ کارآگاه ســعدالله گزافی، رئیس پایگاه دوم پلیــس آگاهی تهران بزرگ، با اشــاره به اعتراف صریح دومین متهم پرونده به مشــارکت در اخاذی و زورگیری از شاکی پرونده، عنوان کرد: «با توجه به اعتراف صریح متهمان، قرار قانونی از ســوی بازپــرس محترم پرونده صادر و تحقیقــات تکمیلی از متهمان در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.