اصلاحف رنهادکمرهنددسنپور دبرجمع هصخبرنلاگارانحنیست

Shargh - - هنر -

فرهاد مهندسپور از حالا امیدوار اســت؛ امیدوار به اینکه فراخوان ســال آینده جشنواره تئاتر در همین ســه، چهار هفته آینده منتشــر شــود. به اعتقــاد او اگــر از همین الان برای بهمن ســال بعد اقدام شــود، میتــوان از گروههای خارجی بســیار خوبی دعوت و جشــنواره موفقی را برگزار کرد. دبیر سیوششــمین جشــنواره بینالمللــی تئاتر فجر که صبح شــنبه، ۲۴ تیر به میان خبرنــگاران آمده بود، ادامه داد: «امیدوارم اگر نتوانستیم کار خوب دعوت کنیم، کار کم به جشــنواره دعوت شود، اما درعوض ســرمان را بالا بگیریم و باافتخــار درباره کیفیت آثار صحبت کنیم. در نهایت امیدوارم امسال بتوانیم ۱5 اثر خارجی را در جشنواره شرکت دهیم».

او در این نشست که در سالن کنفرانس تئاتر شهر برگزار شد، گفت: «همواره به این نکته فکر میکردم که جشنواره تئاتر فجر به چه دردی میخورد و اصلا برای چه باید برگزار شود؟ متأسفانه ما ملتی شدهایم که زندگیمان شــده آیینهای بیمعنــی و به نظرم یکــی از آیینهای بیمعنی، برگزاری جشــنواره تئاتر فجر بود، بنابراین معتقدم باید ضرورتهای برگزاری چنین جشنوارههایی مورد بررسی قرار گیرد».

مهندسپور با تأکید بــر اینکه باید هرازچندگاهی به این پرســش پاســخ دهیم که برگزاری جشنواره فجــر چــه ضرورتــی دارد، افــزود: امــا از آنجا که پدیدههــای اطراف تئاتر تغییر کرده و دگرگون شــده اســت، پس تئاتر هم باید تغییر کند، اصلاحنکردن و تغییرنکردن بهصلاح نیســت و البته میدانم که ما مدل ارزیابیکردن درستی در تئاتر کشور نداریم.

بنا بــر گفته دبیــر جشــنواره تئاتر فجــر؛ در ۱5 تا ۲0 ســال گذشــته؛ یعنی تا قبل از ســال ٨5-٨۴ حکمــت برگزاری جشــنواره تئاتر فجر ایــن بود که تکلیف اجراهای ســال بعد را مشــخص کند و البته همانموقع هم ما اعتراض داشتیم که چرا باید کانال رسیدن به اجرای عموم، جشــنواره تئاتر فجر باشد، اما الان قضیه برعکس شــده اســت و مــا اصلا کار تازهای در جشــنواره نداریم. قبلا آنطرف خط بودیم و الان اینطــرف خط، پس به نظر میرســد که یک خط میانهای نیاز اســت، اما رسیدن به این حد میانه نیاز به آرام قدمبرداشتن دارد.

مهندسپور با اشاره به اینکه در طول این سالها جشــنواره توانسته بخشهایی را تســت بزند و کنار بگذارد و مثلا پروســه طولانی تصویب نمایشنامه از جشــنواره حذف شده است، گفت: من برای اینکه ببینم کدام بخشها اســتاندارد هســتند و ضرورت دارند، دســت به بررســی و تحقیــق زدم و در حین مشاورههایی که انجام دادم، به فراخوانی که منتشر شده، رســیدم. در این پروسه تلاش کردم تا حدودی به اســتانداردهای بینالمللی نزدیک شویم. یکی از برنامههایمــان نیز این بوده که انتخــاب آثار از روی فیلمها را به حداقل برسانیم که امیدوارم این مسئله در سال بعد کاملا برطرف شود.

او دربــاره انتخاب آثار این دوره هــم افزود: قرار است انتخاب آثار با مشــارکت حداکثری هنرمندان؛ چــه در تهران و چــه در شهرســتانها در این دوره صــورت گیــرد و یک گــروه ۷0 نفــری از هنرمندان کارها را انتخــاب میکنند که میانگیــن آنها بخش مــرور را انتخاب خواهند کرد، امــا برای انتخاب آثار شهرستانها همچنان ناچاریم که فیلم آثار را ببینیم.

این مدرس تئاتر درباره انتخاب آثار بخش خیابانی هــم تصریح کــرد: در این دوره کارهــای خیابانی از دو طریــق فراخــوان )بخش مــرور( و دوم از کانال جشــنواره تئاتر خیابانی مریوان انتخاب میشوند که البته فکر میکنم از ســال آینــده بخش مرور را کنار بگذاریم و تمام کارها را از برگزیدگان جشــنواره تئاتر مریوان انتخاب کنیم. امیدوارم در بخش دانشجویی هم همین اتفاق رخ دهد و بتوانیم پذیرای مجموعه کارهای دانشــجویی که از جشنواره تئاتر دانشگاهی معرفی میشوند، باشیم.

مهندسپور یادآور شــد: معتقدم جشــنواره تئاتر فجر باید مســئولیتهایش را به جشنوارههای دیگر واگذار کند تــا دبیرخانه زیر فشــار کمتری کارش را انجــام دهد و همچنیــن بتوانیم به جشــنوارههای دیگر نیز اعتبار بدهیم. همچنین شایســته اســت که روند انتخاب آثــار معقولتر و عمومیتر و همچنین فراگیرتر باشــد. اگر بتوانیم ایــن چند قدم کوچک را برداریم میتوانیم کمک کنیم که جشنواره به معنای اصلی خودش دست یابد.

دبیر سیوششمین جشــنواره تئاتر فجر امسال بر حضــور هنرمندان تئاتر برای انتخاب آثار جشــنواره تأکید کرد و گفت: در نامهای به خانه تئاتر درخواست کردم که ۱0 نفر از هنرمنــدان را به من معرفی کنند و ۶0 هنرمنــد دیگــر را خودم انتخاب کــردم که دو روز وقت من را گرفت، چون میخواســتم افرادی را معرفی کنم که خودشــان در جشــنواره کار نداشته باشــند، تئاتر زیاد ببینند و در جریــان اتفاقات تئاتری کشور قرار داشته باشند. تلاش ما این است که بتوانیم به میانگین هفت نفر از ۷0 نفر در هر اجرا برسیم. ما به این نتیجه رســیدیم که بهتر است جامعه تئاتری، کارها را انتخاب کند تا این مســئولیت از روی دوش دبیرخانه برداشته شود. همچنین امیدواریم بهزودی اپلیکیشن جشنواره راهاندازی شود تا رأیدادن از این طریق راحتتر امکانپذیر شود.

مهندسپور درباره مدونشدن آییننامه جشنواره افــزود: بــه نظــرم شــاید بد نباشــد که جشــنواره آییننامــهای نــدارد و هر ســال خــودش را اصلاح و بــهروز میکند؛ امــا معتقدم ویژگیهایــی باید در جشــنواره نهادینه شــوند تــا روابط و مناســبات ما را بهبود بخشــند. شــاید به نظر برســد مهندسپور میخواهد سلیقه شخصیاش را اعمال کند، بنابراین بــا توجه به مناســبات و تغییراتی که در کشــور رخ میدهد، اینکه آییننامهای ثابت وجود نداشته باشد بهتر اســت، ولی باید تلاش کــرد درصد خطا در هر دوره کاهش یابد و معتقدم مشارکت اجتماعی یکی از کارهایی است که باید آن را نهادینه کنیم.

او با اظهار تأســف، خود را آدم ترسویی ندانست و دربــاره حذف بخــش نمایشنامهنویســی گفت: متوجه شــدم این بخــش دارد در بیــن بخشهای دیگر تئاتر فجر گم میشــود و اگــر واقعا این اتفاق، اتفاق خوبی است باید در جایی دیگر به آن بها داد. همچنین نســبت ماهوی بخش نمایشنامهنویسی هم باعث شد از جشنواره بیرون بیاید، چون جشنواره تئاتر فجر جشــنواره اجراهاســت، نه متن. مسابقات نمایشنامهنویســی را فســتیوالها برگزار نمیکنند، بلکــه آکادمیهایــی کــه به صــورت تخصصی به ادبیات میپردازند آنها را برپا میکنند و اگر بتوان در ایران هم ارگان یا ســازمانی پیدا کرد که برگزاری این بخش را برعهده بگیرد خیلی خوب است.

مهندسپور بخش بهعــلاوه تئاتر فجر را مهجور دانســت و گفت: تصورم این بود کــه این بخش در دورههــای قبل نادیده گرفته شــده و بــه نظرم ایده درخشــانی بوده اســت و قــرار نبوده تنهــا یک کار تزئینی باشد. آقای اسدی و همکارانش میخواستند مشارکت تئاتر خصوصی را با اضافهکردن این بخش در جشــنواره بالا ببرند. ما داریم به این فکر میکنیم که چــه کنیم تا تئاترهــای خصوصی از پــا نیفتند. پــس باید این حداقلها را نگه داریم و لازم نیســت بــه کیفیت نگاه کنیم. امیدوارم امســال، این بخش، بخش جدیتری در جشنواره باشد.

مهندسپــور اعلام کــرد که در ایــن دوره تعداد جایزهها کم شــده است و در این خصوص افزود: اگر بخش رقابتی مطلقا حذف نشود، اما تعداد جایزهها کم شــود، خیلی بهتر اســت چــون در بخشهایی میتواند نقش حمایتکننده و تشــویقکننده داشته باشد.

همچنیــن قــرار اســت در بخش آپ- اســتیج، داوریها از سوی خود هنرمندان حاضر در این بخش انجام شود، چون این بخش، بخش کوچکی است و میتواند بهراحتی در بطن جشنواره نهادینه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.