جدول2871 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - جامعه -

1- بشــارتدهنده- بیحرکتی- رنگارنگ 2- نوعی ماهی اســتخوانی خوراکی- ضمانتکننده- بالاپوش بلنــد مردان قدیم 3- رفیق مشــهدی- پایتخت نروژاعلامیه سیاســی کــه به طــور مخفیانه توزیع شــود 4- تخممــرغ انگلیســی- محصول درخــت- اقامت گزیده- حرف دهنکجی 5- پایکوبی و دســت افشانی صوفیان- خدمتکار- رودخانه ارس 6- ساختمان کروی شکل در هسته سلول- وقت مناسب انجام کاری- ماه نو ۷- معاشــرت- غیردائمی- یاری و کمک 8 – بازیگر مرد فیلــم زیر ســقف دودی 9- داروی بیهوشــیمربوط به شــهر- دورهای در آغاز خدمت سربازی 10- آدم ماشینی- مرســوم- زبان عربی 11- لغتشناسدریانورد- ویتنام قدیم 12- اســتفراغ- ستایشگر- گریه و زاری- پسوند شــباهت 13- حرکتی در ژیمناستیکسوره چهل و دوم قرآن- وقت، زمان 14- کوه سیمرغگاو شــخمزن- بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستان 15- وقار و سنگینی- ایمان قلبی- مشاهدهکردن.

1- معیار- ابزار مکانیک- جانوری شــبیه راسو که در زمســتان رنگش سفید میشــود 2- وزیر معروف انوشــیروان عــادل- از عوامــل مؤثر در فــروش کالا 3- آش برنــج- تهــوع- گفتــم ز مهرورزان رســم... بیاموز 4- نشــانه مفعولی- با اعتبار- وحشیگری 5- گل ته حوض- کمشدن- ســنگی زینتی 6- درزی در لباس برای تنگکــردن- پاکیزه- از پونه بدش میآید! ۷- کتابی معتبــر در حوزه عاشــوراپژوهی- عایدی-

شکل ظاهری 8- دســت نماز- آشپز نیکوکار ضحاکسخت و دشــوار 9- رمق آخر- محکم و استوار- کارگر کشــتی 10- تکلیف مدرســه- تلاش و کوشش- مات و مبهــوت 11- پیامبران- ژرفاندیشــی- برای اظهار تألم

و شــکایت گوینــد 12- شــماره- تغییر متنــاوب- کله 13- پشت سر- تفســیر قرآن اثر علامه طباطبایی- پدر بیژن در شــاهنامه 14- بشر- تشخیص 15- نهیکنندهدانش ذاتی- نوعی پارچه ضخیم پشمی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.