دستاوردهاي دولت و عملكردهاي متناقض

Shargh - - صفحه اول - نعمت احمدي . حقوقدان

عمر دولت یازدهم رو به پایان اســت و با رأي قاطعــي که دکتر روحاني در 29 اردیبهشت از مردم گرفت، با پشتوانه مردمي بیشتري ميتوانــد دولــت دوازدهــم را تشکیل دهد. نگاهي گذرا به وضع کشور در سال 92 بیندازیم. رد صلاحیت آیتالله هاشميرفســنجاني فضاي مهآلودي بر پهنه سیاســي کشور حاکم کرده بود، دوره هشتساله محمود احمدينژاد، اجماعي جهاني علیه دولت ایران به وجود آورده بود، شش قطعنامه شــوراي امنیت ســازمان ملل آن هم ذیل فصل هفتم منشور ملل و ماده 42 منشور -که ایران را دولتي متمــرد و مخالف صلــح جهاني قلمداد کرده بود- گلوگاه حیاتي کشور را به هم فشرده بود. قــادر به فروش نفت نبودیم و پدیده بابک زنجاني و امثال او خروجي این دوره بود. انتقال پول از کشور و بالعکس امکانپذیر نبود. مجلس نهم نیز همسویي بــا رئیسجمهور جدید نداشــت. اراده نظام بر رفع موانع تحریمها بود و باید ایــن اراده را تیمي انجام مــيداد که قواعد مذاکره و جایگاه تیم مذاکرهکننده را در رقابت بینالمللي ميشناخت. بهترین گزینه در تیم مذاکرهکننده از سوي دکتر روحاني انتخاب شد. خواص که با تعهد و توان مذاکره دکتر محمدجواد ظریف آشــنایي داشــتند و عوام هم با چهره خندان دیپلماتي آشــنا شــدند کــه بغــض فروخفته روح جمعي کشورمان را در طول مذاکرات نفسگیر اتمي باید به شــادي پیــروزي تبدیل ميکــرد. بیش از 20 ماه مذاکره مردم را دلبســته قــدرت مانور مذاکرات تیــم مذاکرهکننده خــود کرد. فرامــوش نميکنیم چه شبهایي تا ســاعتها بعد از نیمهشب جعبه جادویي رســانه، قدرتنمایي ظریــف و تیم همراه را به تصویر ميکشــید. در همــان زمان از قول یکي از اعضــاي تیم مذاکرهکننده غربــي نکتهاي نزدیک به ایــن مضمون بیان شــد: «ما عادت داشــتیم در مذاکره با اعراب نتیجه را به ســاعات پایاني مذاکره موکول کنیم و ميدانســتیم اعضــاي مذاکرهکننده عرب خسته شدهاند و آن زمان بود که ميشد ماهي دلخواهمان را از مرداب خســته عربها صید کنیم و همین نســخه را براي ایرانیان پیچیدیم. اما ظاهرا ما صید دریاي مذاکره ایرانیان شــدیم». حاصل این مذاکرات امضاي برجام بود که نتیجه آن در فضاي سیاسي و اقتصادي کشور معلوم است و آخرین آن همین قرارداد با توتال است. قصد ندارم که بیش از این به اوایل دولت یازدهم بپردازم اما مجبورم براي روشنشــدن موضوع به وضع نابســامان اقتصادي اشــاره کنم. نگارنده براي خرید وسیلهاي برقي که موردنیاز مزرعهام بود، به خیابان امام خمیني رفتم و بعــد از مدتي جســتوجو وســیله موردنظرم را پیدا کردم. قیمت وســیله ‪/1 600‬هــزار تومان بود و مــن در کارت بانکي همراهم حدود 600 هزار تومان داشتم و به فروشنده گفتم این مبلغ را برداشت کند و وســیله را تا فردا نگه دارد و فردا که مابقي وجه را پرداختم، وســیله را تحویل بگیرم. جالب اســت فروشنده به شاگردش دســتور داد وسیله موردنظر را از داخل مغازه به انباري پشت مغازه انتقال دهد و خطاب به من گفت «نیازي به پیشپرداخت شــما نیســت. این وسیله از الان تا سه روز دیگر متعلق به شماســت. هر روز که براي خریــد آمدید وجه آن را به قیمت همان روز ميپردازیــد. امروز ‪/1 600‬هزار تومان اســت، فردا و پس فردا نميدانم قیمت چند است». تیم اقتصادي دولت روحاني از حق نگذریم، در آن شرایط حساس مدبرانه وارد شدند و توانستند مانع از گســترش تورم شــوند. البته ناگفته پیداست سیســتم بانکي ایــران مهمترین بازدارنــده تولید و اشتغال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.