انشاءالله ترامپ برجام را پاره کند تا بفهمیم به کجا میرسیم

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: علیاکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: برجــام را منصفانه ارزیابی کنیم نه آرزومندانه. او دیروز در یازدهمین همایش اســتادان و دانشــجویان ایرانی خارج از کشور در مشهد خطاب به مخالفان برجام گفت: انشاءالله ترامپ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.