مطدارلدیبداارتشورای تگذار و رئ اعالیصسیالاسحطیلبیاه سنجمهوارزی مرطرش وححدانی

Shargh - - سیاست -

از ميان درخواســت ديدار با روحانی، کميته تعامل شــورای سياســتگذاری اصلاحطلبان موفق شــد با رئيسجمهوری منتخب ديدار و درباره کابينه دوازدهم رايزنی کند. از اعضای اين کميته که در ديدار با روحانی حضور داشــتند، میتوان به محمدرضا عارف، محمود صادقی، حســين مرعشــی، افشــين حبيــبزاده، ژاله فرامرزيان و اسماعيل گرامیمقدم اشاره کرد. اين کميته بهتازگی از ســوی شورای سياستگذاری تشکيل شده و هدف آن رايزنی با روحانی درباره کابينه اســت. شورای سياستگذاری حدودا يک ماه پيش از روحانی تقاضای ديدار کــرده بود که نهايتا با تشــکيل کميته تعامل اين ديدار ميسر شده است. از اين هشت نفر اعضای کميته تنها حجتالاسلام موســویلاری به دليل مسافرت در ديدار حضور نداشته است.

خبرگزاری تسنيم در گزارشــی از ديدار اين کميته و روحانی نوشته اســت: «در اين ديدار محمدرضا عارف رئيس شــورای عالی سياســتگذاری اصلاحطلبان و رئيس فراکسيون اميد مجلس شورای اسلامی با اشاره بــه انتخابات اخير رياســتجمهوری و پيروزی قاطع و ارزشــمند روحانی، گفــت: مردم فهيم ايران اســلامی با حضوری گســترده و حماســی در انتخابات شــرکت کردند که اين حضور نشــان داد مردم نسبت به تعيين سرنوشت خود و جامعه احساس مسئوليت میکنند.»

بنــا بــر ايــن گــزارش، عــارف، همچنيــن نقــش اصلاحطلبــان در حمايــت از نامــزدی روحانــی در انتخابات دوازدهمين دوره رياستجمهوری را کمنظير و بســيار مؤثر دانســت و در ادامه بر ضرورت همکاری متقابل حاميان رئيسجمهور و فراکسيون اميد با دولت در آينــده و ادامه رايزنی در زمينههــای مختلف تأکيد کرد.

در ايــن ديــدار حســن روحانــی هم گفته اســت: «اميــدوارم دولتــی کاراتر به مردم و مجلس شــورای اســلامی معرفی کنيم و کماکان از همکاری متقابل با اصلاحطلبان در همه زمينهها بهرهمند شويم.»

ژالــه فرامرزيــان، دبيــر شــورای سياســتگذاری اصلاحطلبــان، در گفتوگو با ايســنا دربــاره جزئيات اين ديدار گفته اســت: «ما در اين جلســه مطالباتمان را مطرح کرديم که اين مطالبات پنج ســرفصل اصلی داشــت. در وهلــه اول خواســتيم بنا بــر تخصصها اعضــای دولت بــه انتقادات و پيشــنهادهای ما گوش دهنــد و آنها را مدنظر قرار دهنــد. اين همراهی بايد از ســوی اعضای دولت و خود رئيسجمهور با شــورای عالی سياستگذاری صورت پذيرد تا ما نيز بتوانيم آنها را در طی مسير کمک کنيم.»

او ادامــه داد: «دومين مطالبه مــا تعامل دولت با نمايندگان فراکســيون اميد بود تا مجموعه ديدگاههای دولت بــا رويکرد اصلاحطلب نماينــدگان که در طول انتخابات هم وجود داشــت، به منصه ظهور برســد». اين فعال سياسی اصلاحطلب سومين نکته طرحشده در ديدار با رئيسجمهور را در ضرورت تکرار جلســات کميته تعامل با دولت شــورای عالی سياستگذاری و رئيسجمهور دانست و گفت: «ما فکر میکنيم در مسير تعامل، انتقال تجربه و حفــظ رويکردی که از روحانی حمايت میکرد، بايد اين جلسات را به طور مرتب برگزار کنيم و مســائل و مشکلاتمان را مطرح کنيم». او گفت: «همچنين تعامل مناسب شورای شهر، فراکسيون اميد و دولت برای شکلگيری مديريت کلانشهر تهران يکی از پيشنهادهايي بود که به رئيسجمهور ارائه کرديم». فرامرزيان ادامه داد: استفاده از ظرفيت مناسب جوانان و زنان در دولت برای پيشــرفت و توســعه کشور يکی ديگر از موارد ذکرشده در اين جلسه بوده است.

قبــل از ديدار کميتــه تعامل، عارف قبــلا دو بار به صورت شخصی با حســن روحانی درباره کابينه ديدار کرده اســت. در اين ديدارها او بر حضور زنان و جوانان در کابينه تأکيد کرده اســت. کمی قبل از تشکيل کميته تعامل در شورای سياســتگذاری، فراکسيون اميد هم کميتهای با همين نام را متشکل از پنج نفر از نمايندگان از جلــه وکيلــی، حضرتی، تابش، حســينزاده و بهرام پارســايی تشــکيل دادند. همچنين فراکسيون اميد هم بيســتويکم خردادماه درخواســت ديدار با روحانی را مطرح کرده که هنوز هيچکدام از ديدارها محقق نشده است.

در اين فاصله گمانههای متعددی درباره گزينههای پيشــنهادی وزارتخانهها مطرح شده است که همگی در حد پيشبينی بوده اســت و همه فعالان سياسی و نمايندگان مجلس معترف هســتند که حســن روحانی در ايــن دوره خودش نقش بالايــی در انتخاب اعضای کابينــه دارد. با اين حال شــايعه حضور و ابقای برخی وزرای کابينه يازدهــم، اصلاحطلبان را مصمم کرد که در رسانهها بيش از پيش بر لزوم تغيير رويکرد گفتمانی کابينــه روحانی در دور جديد ســخن بگويند و حتی در اين ميان زبان به گلايهها باز کنند. شــايد تندترين نقدها را محمدرضا عارف داشــت، البته ظاهرا پيش از آنکه ديدار کميتــه تعامل با روحانی صــورت بگيرد. عارف در نشست مشــترک شــورای عالی و منتخبين شورای شــهر پيروزی روحانی را مديون اصلاحطلبان دانســته و بیآنکه اشــاره مســتقيمی داشته باشــد، گفته بود «بعضیها پيروز میشــوند، يادشان میرود چه کسانی برايشــان زحمت کشــيدند و من اين گله را دارم... اگر ما را دنبال نخودسياه نفرســتند، قصد ما کمککردن و ادامه راه اســت... هيچ شکی نيســت که در انتخابات ارديبهشت روحانی پيروزی خود را مديون اصلاحطلبان است. خواهش ما در آســتانه تشکيل دولت دوازدهم همراهی و هماهنگی با فراکســيون اميد اســت و هيچ ســهمخواهی نخواهيم کرد. انتظارمان از روحانی اين اســت با شــورای عالی اصلاحطلبان مشــورت کند.» اگرچــه آشــنا در جوابی که بعدا در صفحــه توييتر به عارف داده بود، اصلاحطلبان را به سهمخواهی متهم کرده بود. اين در حالی است که هم اعضای فراکسيون اميد و هم اعضای شورای عالی معتقدند روحانی بايد بــه عقبه رأی خود که با اعتمــاد به اصلاحطلبان وارد صحنه شد، وفادار بماند.

موســویلاری: بیتوجهی به رأی مردم بیانصافی است

در همين رابطه حجتالاســلام موسویلاري، وزير کشور دولت اصلاحات به «شرق» گفت: «اين مجموعه - چه دولت، چه شخص رئيسجمهور و چه فراکسيون اميد و شــورای عالی سياستگذاری- با واقعيتی به نام رأی مردم روبهرو هســتند. مردم در اين انتخابات سنگ تمام گذاشــتند. بنابراين نمیشود تصميمی گرفته شود که اين واقعيت را ناديده انگارد.»

او ادامه داد : «مردم رأی معناداری به روحانی دادند کــه هم در آن آری پنهان بــود و هم نه و روحانی نبايد بــدون توجه به اين موضوع کابينــه را بچيند. پيام رأی مردم کاملا روشــن بــود. حتی اگر بگوييــم اين رأی در رياستجمهوری با اماواگری روبهرو بود اما در شوراها ديگر مشــخص شد که مردم به تفکر اصلاحطلبی رأی دادنــد و انتظار دارند اين رأی مورد توجه قرار بگيرد که اگر چنين نشود، روحانی بیانصافی کرده است. اگرچه باور من اين اســت کــه روحانی به اين مســئله توجه میکند .»

لابی باهنر و احتمال ابقای رحمانیفضلی

روحانی قرار شــده اســت فهرســت کابينــه را روز تحليــف يعنی چهاردهم مرداد ارائــه دهد. تا به اينجا براســاس شــنيدهها ظاهرا ماندن رحمانیفضلی، وزير کشــور دولت يازدهم قطعی شــده اســت. هم برخی نمايندگان مجلس ايــن مطلب را گفتهاند و هم برخی از اعضــای شــورای سياســتگذاری اصلاحطلبــان. رحمانیفضلــی از جمله وزرايی اســت که انتقادهای جدی به عملکرد او از ســوی جريان اصلاحطلب وارد اســت و در دولــت يازدهم بارها تقاضــای تجديد نظر روحانی در اين انتخاب مطرح شد که رئيسجمهور به اين نقدها بیتوجه بود. رحمانیفضلی را نتيجه تعامل روحانی و علی لاريجانی در مجلس نهم میدانســتند، امــا توجيه ابقــای او در دولت دوازدهم هنوز روشــن نيســت. از طرفی برخی اصولگرايان هــم در اين فضا خواســتار حضــور وزرای اصولگــرا در کابينه روحانی هســتند. شــايعات درباره برخی اســامی مثل باهنر تا جايی بالا گرفت کــه حتی خود او هم ناچار به تکذيب شــد. با اين حال از راهروهای مجلس خبر میرسد که تلاشهايی در جريان است که او بهعنوان گزينه وزارت راه و شهرســازی معرفی شــود. يعنی جايگزين عباس آخوندی، باجناق ناطق نوری در کابينه دوازدهم. اينها البته حدس و گمان نمايندگان اســت و بايد ديد حسن روحانــی در مواجهــه با رأی مــردم و مطالبه آنها چه رويکردی را اتخاذ خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.