تروريستها از كشورهاي متحد آمريكا ميآيند

Shargh - - سیاست -

فارس :

«محمدجواد ظريــف»، وزير امور خارجه ايران، روز يکشــنبه تأکيد کــرد که دولت آمريــکا متن و روح برجام را نقض کرده است.

او که با شــبکه ســیانان گفتوگو میکرد، درباره رفتــار آمريــکا در قبال برجــام گفت: «ايــالات متحده تعهدات خود را انجام نداده است».

ظريف افزود: «بهعنوان نمونه، کاخ ســفيد چند روز پيش اعــلام کرد که ترامپ از حضــورش در هامبورگ برای نشست گروه ۲۰ استفاده کرده تا سران کشورها را نسبت به تجارت با ايران دلسرد کند. اين نقض نه فقط روح، بلکه متن برجام است».

او همچنيــن در پاســخ بــه اين ســؤال کــه برخی میگويند ممکن اســت بعد از برجام، ايــران به دنبال ســلاح هســتهای برود، گفت: «ايران در جريان توافق و پيش از توافق به صراحت روشــن کرده اســت که به دنبال يک برنامه تســليحاتی ]هستهای[ نيست. آژانس بينالمللــی انرژی اتمی بار ديگر تأييد کرده اســت که ادعاها درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هســتهای ايران بیپايه اســت. آژانس تصميم گرفت که آن فصل را مختومه کند».

وزيــر امور خارجــه ادامه داد: «تصــور میکنم که افــرادی به دنبال هراسافکنی هســتند. ايران ســابقه روشــنی دارد. ايران قربانی تســليحات شــيميايی بود؛ اما هرگز از تســليحات شيميايی اســتفاده نکرد. ايران توانش را داشت؛ اما هرگز به سمت ساخت تسليحات شــيميايی نرفت؛ چراکه معتقديم که اين تسليحات نه فقــط مخالف ايدئولوژی ما هســتند؛ بلکه امنيت ما را هم تقويت نمیکنند. معتقديم که تسليحات هستهای، تهديدی برای امنيت ما خواهد بود، نه کمکی به آن».

در ادامه برنامه، «فريد ذکريا» مجری، از وزير خارجه ايران درباره سفر «دونالد ترامپ»، رئيسجمهور آمريکا، به عربســتان و اعلام حمايت کامل او از رياض، ســؤال کرد. وزير امــور خارجه ايران گفــت: «میتوانم بگويم که اين سياســت نادرست و اشــتباهی است. میدانيم که تروريســتها از کجا میآيند. میدانيم کســانی که به برجهــای تجارت جهانی حمله کردنــد، اتباع کدام کشــورها بودند. میتوانم به شما بگويم که هيچيک از آنها ايرانی نبودند. از ســال ۲۰۰۱ هم هيچيک از کسانی که اقدامات تروريستی انجام دادهاند، ايرانی نبودهاند».

او افزود: «اغلب آنها اهل کشــورهای متحد ايالات متحده بودهاند. معتقدم ايدئولوژیای که متأسفانه به وسيله همسايه ما، عربســتان سعودی ترويج میشود، عامــل افراطگرايــی و تعصب کوری اســت که چنين صفحه تاريکی را به وسيله افرادی که هيچ ارتباطی به اسلام ندارند، به منطقه ما و حتی فراتر از آن آوردهاند. النصــره را ببينيد، داعــش را ببينيد، القاعــده را ببينيد، هيچکدام آنها ارتباطی با اســلام ندارند و هيچ ارتباطی هم با ايران ندارند».

وزيــر امور خارجه ادامه داد: «نــه فقط ايدئولوژی، بلکه پشــتيبانی مالی و تسليحاتی اين گروهها، از سوی ديگرانی تأمين میشــود کــه خود را متحــدان ايالات متحده میخوانند».

ظريف در ادامه در پاســخ به ســؤالی درباره دليل حمايت ايران از نظام ســوريه، افزود: «بگذاريد در ابتدا بگويم که سياست ما در قبال سوريه، افغانستان، عراق و ديگر نقاط منطقه، همواره ثابت بوده است. ما همواره مخالف تروريســم و افراطگری بودهايــم و همواره به ياری کسانی شتافتهايم که در حال مبارزه با افراطگرايی و تروريسم بودهاند. ما اين کار را در ابتداي قرن جاری در افغانستان انجام داديم و کاملا مخالف حکومت طالبان و القاعده بوديم. ما همچنين به کمک عراقیها رفتيم، هم در اربيل و هم در بغداد، تا از تســلط داعش بر اين مناطق جلوگيری کنيم و در سوريه هم داريم همين کار را میکنيم». وزير امور خارجه در پاســخ به اين ســؤال که آيا هيچيک از کسانی که با دولت سوريه میجنگند، در حال معارضه مشروع نيستند، گفت: «شايد معارضه مشروعی در سوريه وجود داشته باشد و بههمينخاطر هم بود که در ســال ۲۰۱۳، چند هفته بعد از آنکه من بهعنوان وزير خارجه ايران منصوب شدم، طرحی چهار مادهای را ارائه کردم». او افــزود: «همين طرح بعدها مبنای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنيت سازمان ملل شد. اين چهار بند عبارت از اين هستند که برای پاياندادن به بحران و ممانعت از طولانیشــدن درگيریها که منجر به کشتهشــدن و آوارگی افراد بيشتری میشود، بايد به اصل منازعه بپردازيم».

ظريف ادامه داد: «اولا، برقراری آتشبس. معتقدم که بايــد آتشبس برقرار شــود و همواره هــم نياز به برقراری آتشبس بوده اســت. افرادی برای آتشبس شرط و شــروط میگذارند؛ اما روشــن است که ما بايد برای رســيدن به آتشبســی جامع، البته به اســتثنای گروههايی که از ســوی شــورای امنيت ســازمان ملل بهعنوان گروههای تروريســتی معرفی شــدهاند، شامل داعش و النصره، تلاش کنيم».

به گفته وزير امور خارجه، گفتوگوی ملی، اصلاح قانون اساســی و ايجاد دولت ملی بــا حضور اعضای دولت کنونی ســه بند ديگر طرح پيشنهادی ايران بوده است.

ظريف دربــاره بحران يمن نيز گفت: «بمباران مردم بیگناه در يمن بيش از دو ســال اســت که ادامه دارد، درحالیکه ســعودیها اميدوار بودند کــه آن را تا دو هفته به پايان برسانند».

او افــزود: «مــا بــا آن درگيری هم مخالــف بوديم و طرحــی چهار مــادهای شــامل آتشبس،کمکهای بشردوســتانه، گفتوگوی يمنی-يمنی و ايجاد دولتی براساس خواست مردم يمن، ارائه کرديم».

وزير امور خارجــه ادامه داد: «معتقديم که تنها راه در اين درگيریها، پذيرش اين واقعيت اســت که هيچ راهکار نظامیای وجود ندارد».

ظريــف در واکنــش بــه گــزارش اخيــر روزنامــه «نيويورکتايمــز» که در آن ادعا شــده اســت که ايران «بر عراق مســلط شــده»، تأکيد کرد که ايــران همواره «انتخابهای درســت» داشــته و به کمک مردم عراق آمده اســت، برخلاف کشورهايی که از صدام، داعش و گروههای تروريستی حمايت کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.