راهکارهای منتجبنیا برای حل اختلافات اصلاحطلبان

Shargh - - سیاست -

ایســنا: قائممقام حزب اعتماد ملی در پيامی برای برونرفت از وضعيت فعلی و رفع ريشهای اختلافــات و وحــدت اصولــی اصلاحطلبــان، پيشــنهاد تشــکيل مجلس اصلاحــات و مناظره کارشناســانه بين حاميان و منتقدان شورایعالی را مطرح کرد. در بخشــی از اين پيام آمده است: پيشنهاد اينجانب اين است که مجلسی با حضور اصلاحطلبان سراســر کشــور، البته نه گزينشــی، بلکه از ســلايق و احزاب مختلف، بهطور مساوی در مرکز تشــکيل و ديدگاههای گوناگون مســتدلا مطــرح شــود و در صــورت لزوم، پــس از طرح نظــرات، رأیگيری بــه عمل آيد؛ نظير پيشــنهاد شــيخ اصلاحات پس از اقدام نامعقول برخی از بزرگان اصلاحطلب و زمينهسازی پيروزی جريان مقابل در ســال ۸۴ که متأســفانه با کارشــکنی برخی بــا بهانههايی مانند اکنون زمان مناســب نيســت، بهمحاق رفت! در ادامــه اين پيام آمده است: «يا اينکه مناظراتی تخصصی و کارشناسانه بين نمايندگان دو ديدگاه با حضور شــخصيتها، احزاب و گروههــای اصلاحطلب برگــزار و پس از ارائه نظــرات طرفين، آن هم بدون توســل به اتهامزنی، شانتاژ و صرفا با ارائه مستندات مسلم و اقامه برهان و بــا دريافت نظرات اصلاحطلبان کشــور در اين زمينــه تصميمگيری شــود و برای همه اصلاحطلبان کشور ارزش و کرامت و نقش و تأثير منظور و بســاط شــهروند درجه يک و دو و... حداقــل در ميان اصلاحطلبان جمع شــود. در پايان مجددا از دوســتان صاحبنظر، اصحاب رسانه و گروههای مجازی میخواهم ضمن ارائه ديدگاههای خود، از هرگونه تخريب، افشــاگری و توهين حتی تحت عنوان مقابلهبهمثل پرهيز کنند تا همراه با پيشــگيری از انحرافــات و صيانت از کيان اصلاحات، وحدت و انســجام اصلاحطلبان خدشهدار نشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.