اهل سنت با خشونت و افراطگرايي مخالف هستند

Shargh - - سیاست -

جماران:

مولوي عبدالحميد، امامجمعه اهل ســنت زاهدان، در پاسخ به ســؤالي درخصوص نقــش امامخمينــي )س( در وحدت شــيعه و ســني گفت: نقش امام جهاني بود و ايشــان يک شخصيت استثنايي با ديد بلند و نظر وسيع بودند که توانســتند همه اقشار را دور خود جمع کنند و به يک محور بســيار بزرگ تبديل شــوند. شيعه و سني به امام خميني )س( دل دادند و علاقه پيدا کردند و گوشبهفرمان ايشــان بودند و در انقلاب ايشــان را حمايت کردند؛ ايشــان يک شخصيت بســيار ممتاز جهاني بودند. او درخصوص رابطه اهل سنت با نظام جمهوري اسلامي ايران پس از رويکارآمدن حســن روحاني گفت: رابطه خيلي بهتر شده و احساس ميکنيم که اهل سنت عزت کســب کردهاند و در دل برادران شيعه محبوبيت به دســت آوردهانــد و برعکس هــم همينطور اســت. رابطه و محبوبيت بين شــيعه و سني و هماهنگي و همکاري نيز بيشتر شده است.

او در پاســخ بــه ســؤال ديگــري درخصوص ديدگاه اهل ســنت ايران درباره خشونتهايي که با سوءاســتفاده از نام آنان انجام ميشــود، تأکيد کرد: اهل ســنت با خشونت و افراطگرايي مخالف هســتند و بــه نظام جمهــوري اســلامي افتخار ميکننــد و معتقدند خواســتهها و مطالباتشــان بايــد از طريق قانــون و از راه گفتمــان و مذاکره حلوفصل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.