درخواست انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی از روحانی

Shargh - - سیاست -

شــرق:

انجمن اسلامی دانشــجويان دانشگاه تهــران و علوم پزشــکی در بيانيــهای خطاب به حســن روحانی خواستار گذاشــتن وزرا و مديرانی غيرهمســو شده اســت. در اين بيانيه آمده است: «آقای روحانی مردم در روز انتخابات تکليف خود را بهخوبی به انجام رساندند و با رأی خود صراحتا ابراز کردند روش موردنظرشــان برای اداره کشور چيست. اکنون نوبت شماست تا با انتخاب افرادی پاکدســت برای کابينه دولتی را تشــکيل دهيد تا همراستا با مردم حرکت کند. کنارگذاشتن مديران و وزرايی غيرهمسو که در طول چهار سال گذشته همراه و همســو با وعدههاي او عمل نکردهاند يا در برابر اجرای آنها منفعل بودهاند، حداقلیترين خواســته جوانــان، دانشــجويان و دانشــگاهيان در چينش کابينــه بهويژه در انتخــاب وزير علوم و معاونــت علمــی و فناوری رياســتجمهوری اســت». در ايــن بيانيــه همچنيــن آمده اســت: «مهمترين ســرمايه و پشــتوانه مملکت و دولت، جوانان و دانشــجويانی هســتند که چشم اميد به توسعه و پيشــرفت آينده اين مرزوبوم دوختهاند. حفظ و تقويت اين ســرمايه، تنها از طريق پايبندی جنابعالی بــه وعدههايی که در ايام انتخابات در شهرهای مختلف داديد، به دست میآيد و نحوه تعييــن اعضای کابينــه و وزرا، آزمون بزرگی برای ارزيابی پايبندی جنابعالی به آن وعدههاست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.