نامه بیش از 700 فعال سیاسی به روحانی

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

بيش از ۷۰۰ نفر از فعالان سياسی، مدنی، روزنامهنــگاران و زندانيان سياســی در نامهای به بيان مطالبات خود از حســن روحانــی پرداختند. امضاکننــدگان ايــن نامه بــا بيان برخــی نکات و مطالبــات معطلمانــده دولت يازدهم، از حســن روحانی بهعنوان رئيس دولت دوازدهم خواستند رسيدگی به اين مطالبات را بهعنوان مطالبه فعالان مدنی، سياســی و حاميان خود در دســتور کار قرار دهد. در ابتدای اين نامه آمده است: «آقای روحانی طی چهار ســال گذشــته، اکثريت مردم و جامعه مدنــی، با وجود تمــام نقدها و مشــکلاتی که در دولتتان وجود داشت، از شــما و دولت محترمتان حمايت کردنــد. چراکه بــر ويرانیهايی که دولت گذشــته از خود به ارث گذاشــت، واقف بودند. اما اکنون کشــور در شرايطی قرار دارد که حاميان شما در مقام مطالبهگری و نقــد، برآنند تا برخی موارد را يــادآوری و مطالبه کنند». چينــش کابينهای با ميانگين سنی کمتر، فعال، پويا و پاکدست و نيز عدم انتخاب نيروهايی که مردم نگرش و تفکرشان را با رأی خود در انتخابات ۹۶، پس زده و افرادی که در کارنامهشان نقاط سياهی در زمينه رويارويی با مردم وجود دارد، از ديگر مطالبات اين فعالان سياسی و مدنی عنوان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.