تیراندازی تروريستها به مرز سراوان از داخل خاک پاکستان

Shargh - - سیاست -

ســپاهنیوز:

روابطعمومی قرارگاه قدس نيروی زمينی سپاه از اقدام يک تيم تروريستی در تيراندازی با سلاحهای منحنیزن به مرزهای ايران در منطقه ســراوان از داخل خاک پاکستان در عصر شنبه خبر داد. روابطعمومی قرارگاه قدس نيروی زمينی سپاه اعلام کرد: عصر شنبه يک تيم تروريستی وابسته به استکبار جهانی و سرويسهای جاسوسی بيگانه از داخل خاک کشور پاکستان با سلاحهای منحنیزن و ســبک به ســمت مرزهای جمهوری اســلامی ايران در منطقه ســراوان شليک کردند. اين گزارش میافزايــد: اقدام تروريســتها بــا عکسالعمل متقابل رزمندگان قرارگاه قدس نيروی زمينی سپاه مواجه و منجر به هلاکت يک نفر از تروريستها و زخمیشــدن دو نفر ديگر از آنان شد. اين گزارش با اشاره به متواریشدن مابقی تروريستها به عمق خاک کشــور پاکســتان آورده اســت: در اين اقدام تروريستی دو نفر از کارگران بومی که در حال کار در منطقه بودند، به شهادت رسيدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.