شانه به شانه تتلو

Shargh - - سیاست -

ديــداری که حاصــل اضطرار انتخاباتــی بود، حالا کمکــم به ائتلافی اســتراتژيک تبديل شده اســت. جشنتولد يکســالگی فارسپلاس امروز ۲۵ تير با حضور چهرههای مختلفی برگزار شــد؛ از ســلبريتیهايی چون امير تتلو، بهنوش بختياری، تا چهرههای اصولگرايی چون حميد رســايی و عزتالله ضرغامی. فضاي مراسم چنان سياسي بود که مجري برنامه بر روي ســن خبر بازداشت حســين فريدون را اعلام کرد که با تشويق حضار مواجه شد. تتلو بعد از اظهارنظر درباره پرونده تجاوز و قتلِ آتنا اصلانی ـ دختر هفتساله ـ شديدا مورد نقد کاربران فضای مجازی قرار گرفته بود. او در اين خصوص، در حساب اينستاگرام خود نوشت «...اينها گناه پدر و مادر و بدحجابی هستن. اين بچه اگه حجاب داشت شهوت و چشم بد دنبالش نميوفتاد...» هنــوز نقد و نظر درخصوص حرفِ تتلو ادامه داشــت که او روزگذشته در جشن يکســالگی فارسپلاس تقديرنامه خود را در حضور نظامالدين موســوی )مديرعامــل خبرگزاری فارس(، عــزتالله ضرغامی و همچنين حميدرســايی دريافت کرد )به نقل از پايــگاه خبری انصاف(. حامــد طالبی جوانی کــه مدتی قبل به اتهام توهيــن به رئيسجمهوري در تظاهرات روز قدس احضار شــده بــود، مديريت فارسپلاس را برعهده دارد. او در جشن يکسالگی فارسپلاس گفت: «با پشت هم ايستادنها و حمايتهای نيروهای انقلابی که در عرصه فضای مجازی فعال هســتند، تلاش داريم با وجود اختلاف ســليقه، بــه کمک يکديگر بياييم و به همين جهت میکوشــيم تا اين افراد را برای جلوگيری از اهداف مجزا، منســجم کرده و فقط اهداف مشترک را جستوجو و آن را به دست بياوريم».

از ديگر نکات گفتنی اين جشــن تولد، صحبتهــای بهنوش بختياری بود. او با تشــکر از خبرگزاری فارس گفت: «من با تتلو خيلی وقت اســت که آشتی کردهام و خوشــحالم که او هم فردی است که عقايدش را بيان میکند. ســال گذشته روزنامه آفتاب يزد توهينهای وحشتناکی به من کرد اما من نتوانســتم جواب توهينهايشان را بدهم، در اين ميان از خبرگزاری فارس تشــکر میکنم که در ايــن زمينه حمايت کرد. آنهــم درحالیکه هيچکــدام از هنرمنــدان از من دفــاع نکردند. حضور امــروز من در اينجا بهمنزله اين است که بگويم ما اهل يک خانواده هستيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.