در انتظار نظر نهايی مجلس درباره لايحه تفکیک وزارتخانهها

Shargh - - سیاست -

ایلنــا:

حســينعلی اميــری، معــاون پارلمانی رئيسجمهور گفت: منتظر هستيم در صحن علنی مجلس لايحه تفکيک سه وزارتخانه تعيين تکليف شــود. او افزود: کميسيون اجتماعی که اصلیترين کميســيون اســت، به همراه کميســيون برنامه و بودجه موافقت خود را اعلام کردهاند اما برخی هم مخالف اين طرح هســتند. اميری درباره اينکه اين لايحه تا قبل از معرفی کابينه به سرانجام میرسد يــا خير، عنوان کرد: منتظر هســتيم ايــن لايحه در صحن علنی مجلس مطرح و تعيين تکليف شود. معــاون پارلمانی رئيسجمهور خاطرنشــان کرد: تلاش داريم مجلس نسبت به اين لايحه نظر نهايی خودش را اعلام کند تا سرانجام دولت دوازدهم با ساختاری جديد شکل بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.