همه اسنادی که دولت با خارجیها امضا کرده بستر نفوذ است

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

مجيد متقیفر، سخنگوی جبهه پايداری، گفت: تمام اســنادی که دولت با خارجیها امضا کرده مانند ســند ۲۰۳۰، توتال، برجام و همه اسناد مهمی که با خارجیها بسته، بسترساز نفوذ دشمن اســت و اکنون در حــال پيگيری ايــن موضوعات هستيم. با دوســتان همگفتمان مشــکلی نداريم و کليت موضوع اين اســت که نخواهيم گذاشــت گفتمان انقلابی فراموش شود. دولت موظف است رسالت انقلابی داشته باشد. اگر نداشته باشد حتما مــورد نقد جدی قــرار خواهد گرفت. ســخنگوی جبهه پايداری درباره پيشــنهاد آتشبس سياســی گفت: ســخن رهبری برای ما مهم است و از جای ديگر خــط نمیگيريم؛ البته نه اينکه آتشبهاختيار بهمعنی بلوا باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.