بازداشت حسین فريدون بر رويکرد روحانی در چینش کابینه تأثیر نگذارد

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

دبيــرکل حزب اتحــاد ملت ايــران ابراز اميدواری کرد بازداشت حسين فريدون در انتخاب کابينه تأثير نگذارد. علی شــکوریراد پس از انتشار خبر بازداشت حسين فريدون در توييتر خود نوشت: «اميدوارم بازداشــت حســين فريدون بــر رويکرد رئيسجمهــور در انتخــاب و چينــش کابينه تأثير نگذارد. صبر و سکينه رئيسجمهور، در اين آزمون، افزون باد .»!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.