س خن قو فريدگووینهقضدائیر ه خزبنر داد د:ان

Shargh - - سياست -

شرق: سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در صدوچهاردهمین نشست خبری، با اشاره به پرونده قتل آتنا اصلانی گفت: «دســتگاه قضائی استان اردبیل با تمام جدیت از لحظه اول دنبال این موضوع بــود. رئیس دســتگاه قضا هــم تأکید کردند که هرچهسریعتر به این موضوع رســیدگی شــود. در رســیدگی به این موضوع دلخراش متهــم به یک مورد دیگــر هم اعتراف میکنــد که من قبلا هم خانم دیگری را به قتل رســاندهام و در جایی مثلا یــک چاهی انداختهام که با تمــام تحقیقات هنوز آثاری از آن جسد کشــف نشده بود، البته مســئله مهمی است؛ حــقالله و حقالناس اســت. این موضــوع در حال رســیدگی اســت. به غیر از اعتراف، اسناد و مدارکی پیدا نشده است. اگر موضوع روشن شود، این پرونده رسیدگی و حکمش صادر میشود». حجتالاسلام محسنیاژهای درباره برخی اخبار مبنی بر وجود چند جســد دیگر در مورد این پرونده، عنوان کرد: «آنچه رسما متهم اعتراف کرده نسبت به مورد دومی بوده که هنوز کشف نشده است».

او همچنین از ورود یک عامل نفوذی دوتابعیتی آمریکایی و یک کشور دیگر به ایران خبر داد و گفت: «این فرد با نفوذ خاصی وارد ایران شــده بود که به وسیله نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شــد و در دادگاه بــدوی محکوم به 10 ســال حبس شــده که این حکم قابل اعتراض اســت و اگر حکم قطعی وارد شــود، من و همکارانم درباره اقداماتی که این فرد میخواســته انجام دهد، بیشــتر توضیح میدهیم». محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی درباره موضع قوه قضائیه درباره منشــور حقوق شهروندی و اجــرای آن، عنوان کرد: «قوه قضائیه از هر طرح و برنامهای که در جهت حفظ حقوق همه شهروندان باشد، استقبال میکند. دستگاه قضائی در سالهای قبــل و در زمــان آیتالله شــاهرودی بخشنامهای را در ایــن زمینه داشــت و از آن حمایت کرد که این بخشنامه در مجلس تصویب شد».

او افزود: «ما ستاد حقوق بشر داریم که مصوباتی دارد. منظور آیتالله آملیلاریجانی ایجاد مرکز ملی بهعنــوان نهاد موازی بوده که طبعا اگر ما بتوانیم از ظرفیتهایمان استفاده کنیم، نیازی به مرکز جداگانه نداریم. هر آنچه مربوط به حقوق شــهروندان است قوه قضائیه از آن استقبال و حمایت میکند».

حسين فريدون به زندان معرفی شد

ســخنگوی دســتگاه قضا درباره خبر بازداشــت حســین فریدون، گفت : «برای او دیروز )شــنبه( قرار صادر شــده و چون این قــرار وثیقه اســت و تأمین نشده، او به زندان معرفی شده است که اگر این قرار وثیقه را تأمین کند، آزاد میشود. محسنیاژهای تأکید کرد که قرار صادره، قرار بازداشــت موقت نیست. او همچنین درباره اینکه میزان وثیقه چه اندازه است؟ گفــت: «آن را ندیــدهام، اما میدانم قــرار با وثیقه است». اژهای افزود: «این پرونده درخصوص مسائل مالی است، اما معوقات بانکی نیست.»

او درخصــوص اینکــه آیا قوه قضائیــه میتواند درخواســت فیلتر کانالهای تلگرامی یا دســتور آن را صــادر کنــد؟ گفــت: «ما دو مرجــع داریــم؛ یکی عــام که قــوه قضائیــه اســت و موظف اســت با هــر جرمــی برخورد کند و تفاوتی نــدارد که فضای مجــازی یــا غیرمجازی باشــد. کســی در فضای مجازی جرمی انجــام دهد، ایــن در صلاحیت ذاتــی قوه قضائیه اســت که با آن برخــورد کند. امــا در اینجا قانون یک مرجع دیگری هم بــه نام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تشــخیص داده کــه این کارگروه وظایفی دارد و همچنین دارای اعضایی هم هســت. چند وزیر و چند نفر از چند دســتگاه و دادستان کل هــم در آنجا حضور دارند. اگــر از طریق آن کارگروه تصمیم گرفته شود، براساس ضوابط همان کارگروه اســت و اگر لازم باشــد اقدام میکند. طبیعی است هماکنون و هم پیشتر اعضای دولت در آنجا بیشتر هســتند و موضوعی که مطرح میشود، مثلا دولت رأی نمیدهد .»

آخرين وضعيت پرونده املاک شهرداری

محســنیاژهای در پاســخ به خبرنگار «شــرق» درخصوص آخرین روند رســیدگی به پرونده املاک شــهرداری گفت: «تعدادی از این قراردادها فســخ شــده و تا پنج میلیارد تومان از این پولها برگردانده شده است. درعینحال از 185 نفر تحقیقاتی صورت گرفت و پرونده زنده و در حال بررسی است، اما هنوز به دادگاه نرفته است». او همچنین درباره پروندهای تحــت عنــوان «کاســبان تحریــم» که طبــق گفته ســخنگوی دولت به قوه قضائیه ارسال شده است، عنــوان کرد: «مســلما تحت عنوان کاســبان تحریم پروندهای به قوه قضائیه نمیآید، اما اگر منظورشان پرونده بابک زنجانی است، باید بگویم که آن پرونده توسط مدعیالعموم اقدام شــد و تا مدتها دولت و وزارت نفــت شــاکی نبودنــد و فقط درخواســت ممنوعالخروجی کردند. پرونده فروش نفت توســط ناجا نیز در حوزه پرونده بابک زنجانی نیست.

احمدیمقدم پرونده دارد

محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا احمدیمقدم پرونده دارد، گفت : «بله، پرونده دارد .»

ســخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین بررســیها از پرونــده توهین به رئیسجمهور در راهپیمایی روز قدس، گفت: «در این رابطه پروندهای تشــکیل شده اســت. چون اقدامی بوده که در خیابان انجام شده. نیروهــای اطلاعاتی و انتظامی توانســتند افرادی را شناســایی و معرفی کنند کمااینکه دادســتان تهران نیــز اقداماتی داشــته و پرونده تشــکیل شــده، اما هنوز به دادگاه نرفته اســت. نام بعضی افراد اسما مطرح است، اما نشــانهای از منزل و... آنها هنوز در دست نیســت که احضار شــوند، اما تصویر آنها در حال شــعاردادن موجود است و شناسایی شدهاند و درحالحاضر در دست شناسایی مکان آنها هستیم».

محســنیاژهای درباره دســتگیری فردی در دفتر یکی از مسئولان دولتی، افزود: «فردی دستگیر شده، امــا اینکه چه ارتباطــی با مدیر خــود دارد و اینکه ارتباط کاری اســت یا خیر، مشــخص نیست و اتهام ایشــان هنوز ثابت نشــده و پرونده در حال رسیدگی اســت». او همچنین گفت دادگاه رسیدگی به پرونده یاشار سلطانی، هشتم مردادماه برگزار میشود.

نظر سخنگوی قوه قضائيه درباره ماجرای متروي شهرری

محســنیاژهای درخصوص مرگ فرد ضارب که روز شــنبه در متروی شهرری اقدام به حمله به چند نفر کرده بود، عنوان کرد: «مأمور نیروی انتظامی اگر ضوابط تیراندازی را رعایت کرده باشــد، نســبت به مرگ این فرد مقصر نیســت و مــن نمیدانم که این ضوابط رعایت شــده یا خیر؛ اما اگر بر اثر خونریزی تا بیمارستان فوت شده، باید بررسی کرد که آیا تأخیر در رســاندن او به بیمارستان باعث مرگ شده است، بنابراین در این شرایط تقصیر تیرانداز نیست».

او در پاســخ به سؤالی درخصوص حمله به یک روحانــی در مترو و اینکه قــوه قضائیه چه حمایتی از افرادی ميکند که امربهمعــروف میکنند، گفت: «قانون خوبی در این زمینه داریم و یکی از مســائلی که درخصــوص امربهمعروف لســانی و کتبی گفته شده، این اســت که همه آحاد مردم موظفاند و در برابر ناهنجاریها همه مسئولیم. یک جاهایی گفته که فراتر از لســان و کتابت اســت که دســتگاههای دولتی و دســتگاههای مسئول موظفانــد وظایفــی را انجام دهنــد. در جاهــای مختلف در قانــون حمایتهایــی از آمر به معروف و ناهی از منکر در نظر گرفته شــده که یــک بخش از آن قضائی اســت». سخنگوی قوه قضائیه افــزود: «در قانون گفته شــده اگر آمر به معروف، مجروح، مصدوم و کشــته شد، او را در ردیف شــهدا قرار دهید. بــرای قوه قضائیه وظایفی گذاشــته که شــما موظفید چگونــه از آمر بــه معــروف و ناهی از منکــر حمایت کنیــد. البته متذکر هم شــده که کســی به بهانه امربهمعروف و نهیازمنکر خــودش جرمی را مرتکب نشــود. قوه قضائیــه هم در ایــن زمینه بخشنامه داشــت. در قانون ســتادی پیشبینی شده و وظایفی تعیین شده که 18 عضو دارد و شــش وزیر عضو آن هســتند. از قوه قضائیه، رئیس دســتگاه قضائی عضو این ستاد است. اگر مسائلی مطرح باشد در آن ستاد تعقیب و پیگیری میشود».

احمدینژاد یک نامه سرگشاده به ملت نوشت که فرازهای مختلفی داشت که بخش عمده آن که اظهارنظر شده، خلاف واقع است. ایشان مثل همیشه از یک فرد متهم مطالبی شنیده و به استناد آنها قضاوت میکند. بخشی از اینها قابل تعقیب قضائی است

بخشــی از نامه سرگشــاده «احمدینــژاد» قابل تعقيب قضائی است

معــاون اول قــوه قضائیه در پاســخ به ســؤال خبرنــگاری درباره بازداشــت حمید بقایــی و اینکه جزئیات این پرونده مسائل اداری است یا فساد مالی؟ و اینکــه بیانیه محمــود احمدینــژاد در این رابطه مصداق مجرمانه اســت؟ گفت: «آقای احمدینژاد یک نامه سرگشــاده به ملت نوشــت کــه فرازهای مختلفی داشــت که بخش عمــده آن که اظهارنظر شــده، خلاف واقع است. ایشــان مثل همیشه از یک فرد متهم مطالبی شــنیده و به استناد آنها قضاوت میکند. بخشی از اینها قابل تعقیب قضائی است.»

او ادامــه داد: «آقــای احمدینــژاد در یکــی از فرازهای نامه گفته اتهام ایشان این بوده که مصوبه دولت را درباره ارائــه 300 میلیون پاداش به برخی افراد دولت، اجرائی کرده؛ اصلا این جزء اتهامات این فرد نبوده است، ایشان دو یا سه اتهام دارند. تصرف غیرمجاز، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی که باید رسیدگی شوند و باید دید اثبات میشود یا خیر.»

محســنیاژهای بیان کرد: «زمانــی که تحقیقات آغاز میشــود، دلایل در توجه اتهام احراز میشود. اگر دلیلی بــود، متهم تحت تعقیب قــرار میگیرد. در روزهای اول هم که تحقیق انجام میشــد، مورد دیگری مطرح شــد کــه دو میلیون یــورو در اختیار متهــم بوده که این را باید به جــای دیگری میداده ولی ایــن در هیچ جایی ثبت و ضبط نشــده که این موضوع هم باید پیگیری شود».

او افزود: «گفته میشــود چرا حکم جلب صادر شده است؟ دراینباره بازپرس گفته ما میخواستیم این پرونده تکمیل شــود و نیاز به احضار ایشان بود. در تاریخ 24 اســفندماه ســال 95 ایشــان را احضار کردیــم، مأمور ابلاغ به آن آدرس رفته و گفته من به آنجا رفتم و این فرد در آن آدرس شناســایی نشده و این ســؤال مطرح اســت که آیا آن فرد در آن آدرس شناســایی نشــده یا آن آدرس شناســایی نشده که دستور داده شد این موضوع پیگیری شود».

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: «ایشان در زمان تحقیقات دو وکیل داشــتند و زمانی که میخواســت آزاد شــود، کفیل او هم شــدند که البته دراینباره به ایشــان ارفاق شــده؛ چراکه دو وکیل او کفیل وی هم شــدهاند. یکی از وکلا که کفیل بوده، در دادســرا هم حضور داشته؛ به او میگویند ما ایشان را میخواهیم و ظــرف یک ماه این موضوع را به وی ابلاغ کنید و در جواب آن وکیل میگوید شما احضاریه رسمی برای من بفرستید. بازپرس هم میگوید شــما کفیل هســتید و من به شــما ابلاغ میکنم. وی هم حاضر به امضای صورتجلسه نمیشود. وکیل هــم از این موضــوع انتقاد کــرده که بازپرس میخواسته من صورتجلسه را امضا کنم تا به من ابلاغ شــود و من امضــا نمیکنم. در مــورد دیگری هم کفیل ایشــان را میخواهنــد و در آنجا حاضر میشــود و میگوید شما ایشان را میخواهید؟ و میگویند بله؛ در آخر ایشــان حاضر نمیشــوند و جلب وی صادر میشود». محسنیاژهای گفت: «ایشان گفتهاند اجــازه داده نشــده که از بیرون غذا تهیــه کنند یا نور کافی در آنجایی که هســت، وجود نــدارد. البته این خلاف قانون نیست که زندان این اجازه را ندهد، ولی در زمانی که ایشــان در اختیــار وزارت اطلاعات بود، بارها و بارها از بیرون غذا سفارش میدادند. با هزینه دستگاه نه با هزینه خودش و گفته میشود هنوز هم پول این غذاها را ندادهاند. ایشان مکررا با خانوادهاش در ارتباط بوده و در سوئیتی سکنا داشته که یخچال و تلویزیون و دیگر لوازم لازم را در اختیار داشــته است. از نور کافی هم بهره داشــته، اگر هتل هم نباشــد، از خانه برخی از من و شــماها بهتر بوده اســت. در این میان بازپرس مینویسد که به قسمت عمومی منتقل شــود و ایشــان هم میگوید من هم در این ســوئیت راحتترم، اگر اجازه دهید در اینجا بمانم».

برداشت من از توصيه رئيس مجلس مثبت است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رئیس مجلس در همایش قوه قضائیه خطاب به شــما گفت که مراقب باشید در دام کشمکشها نیفتید، برخورد شــما نسبت به این موضوع چیست، گفــت: «من از جناب دکتر لاریجانی تشــکر میکنم. ایشــان گفتند بالاخره ما به گونهای صحبت کنیم که افراد نگران نشوند از سرمایهگذاری که درست است؛ البته به دولت هم توصیــه کردند که کابینه انقلابی را معرفی کنند که کار پســندیدهای اســت. برداشت من از صحبتهای ایشــان مثبت است. ایشان گفتند من حواســم جمع باشد که قصد ما این است که به سرمایهگذارها کمک کنیم اما اگر افرادی فاسد باشند با آنها برخورد خواهد شــد؛ زیرا اگر برخورد نشــود، زمینه عدم سرمایهگذاری به وجود میآید.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.