3 فراز از زندگي حسين فريدون از سرخه تا اوين

Shargh - - سياست - لیلا ابراهیمیان

حسین فریدون به «چشــم و گوش برادر» یا «مرد در ســایه دولت» شهرت دارد. ششــم شهریور 1392 بــود که از برادر حکم گرفت: «نظــر به مراتب تعهد، توان اجرائی و سوابق مدیریتی جنابعالی، بهموجب این حکم بهعنوان «دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اجرائی» منصوب میشــوید». حکمی کــه از همان زمان صــدور، انتقادها و اتهامهایــی را برای فریدون بهدنبال داشت و اضطرابهایی را برای روحانی تا ایام رقابتهای انتخاباتی در اردیبهشت امسال و روزهای بعد از پایان انتخابات. محمدباقر قالیباف، بیستوسوم اردیبهشــت در یکــي از برنامههــاي تبلیغاتي خود، بــرادر روحاني را به «تعیین مدیــران بانکها» متهم کرد، اتهامي که فریدون آن را نادرســت دانست و در نامهای به رئیس ســازمان صداوســیما خواستار آن شد که شبکه دو ســیما زمانی را برای پاسخگویی به او اختصاص دهد؛ درخواســتي که بیپاســخ ماند. او زاده ســرخه در 18 کیلومتری غرب ســمنان در سال 1342؛ برادر کوچک و دســتیار ویژه روحانی است. او در اوایل پیروزی انقلاب، فرماندار نیشابور بود و بعدها بــه فرمانداری کــرج رفت. جنگ که به پایان رســید، هشت سال سفیر ایران در مالزی بود؛ او بعدها یکي از اعضای هیئت نمایندگي ایران در ســازمان ملل متحد در نیویورک بود. بعد از پایان کار دیپلماتیك، مشــاور برادرش در مرکز تحقیقات اســتراتژیک شــد و تا مهر 1392 در این مقام باقی ماند.

آغاز دورهای جديد

وقتــی روحانــی در انتخابات خــرداد 1392 پیروز میشــود، دوره جدیدی برای فریدون آغاز میشــود؛ شــیریني پیروزی شــیخ دیپلمات همــراه با تلخکامی فشار بر خود؛ مخالفان روحاني، فریدون را به اسفندیار رحیممشــایی در دولت محمود احمدینژاد تشــبیه میکنند. از حضور در مجامع رســمی تا نشســتن در ردیف صدر جلســات هیئت دولت و هرجا بدون برادر میرفت، چشــم او بود؛ از حضور در مراســم ترحیم، افتتاحیه، عیادت از بیماران و تودیع و معارفه مسئولان تا حضور در میان تیم هســتهای ایرانی. دســتیار ویژه رئیسجمهور، در میانه مذاکرات هســتهاي، در اسفند 1393 به تیم هستهای میپیوندد و تا پایان مذاکرات و انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک، در جلسات مذاکرات هستهای ایران و 1+5 حضور دارد. وزارت امور خارجه، علت حضور او را «انجام مشورتها و هماهنگیهای لازم در طــول مذاکــرات» ذکر میکند. شــایع بود که فریدون در این مذاکرات - بــراي مصونماندن هیئت ایراني از خطر شــنود مکالمــات - گزارش مذاکرات را به گویش سرخهای، مستقیم به حسن روحانی اطلاع میدهد؛ اما با همین حضور، منتقــدان روحانی را در مخالفت خــود جدیتر میکنــد و صلاحیت حضور فریدون را در این مذاکرات زیر سؤال میبرند.

باران اتهامها شروع ميشود

او ایــن روزها کمتر در کنار برادر دیده ميشــود؛ از همان زمان حضور در دولت، اتهام دستداشتنش در فساد مالی از سوی چهرهها و رسانههای اصولگرا به سویش سرازیر میشود. حامیان دولت میگفتند هدف از این اتهامات، سیاســی و حمله بــه رئیسجمهور اســت و منتقــدان روحانی او را متهــم میکردند که رئیسجمهــور با حمایت از بــرادرش مانع از اجرای عدالت میشــود. تأســیس صرافی هنگام حضور در دولــت، ماجراي حقوقهــاي نجومی، متهمشــدن به دستداشــتن در انتصــاب مدیرعامــل بانک رفاه کارگران، پرونده مدیرعامل پیشــین بانک ملت، نحوه تحصیل در مقطع دکترا در دانشــگاه شهید بهشتی و ماجراي زیان ســه هزار میلیارد تومانی بورس تهران، ازجملــه اتهامات ریزودرشــتی اســت کــه در یکی، دو ســال گذشــته علیه او مطرح شــده است. جواد کریمیقدوســی، عضو جبهه پایداری هــم آن زمان ادعــاي عجیب دیگــری را مطرح ميکند: «حســین فریــدون در نهاد ریاســتجمهوری بــا تقلید صدای روحانی، خود را بهجای رئیسجمهوری معرفی کرده و دســتور میدهد». یا به نقــل از محمدجواد ظریف گفته است: «او )ظریف( میخواسته «خط قرمزهای رهبــری» را رعایت کند، اما فریدون، با آرنج به پهلوی ظریف میزده و میگفته «زود رد شــو». دامنه انتقاد به فریدون به مجلس شــورای اسلامی میرسد؛ 4۶ نماینده اصولگراي مجلس شــورای اسلامی 15 دی 1395 در نامهای به روحانی از او میخواهند برادرش را بهخاطر فساد مالی به قوه قضائیه معرفی کند؛ اما فریدون ســاکت نیست و جوابیهای را خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس ارســال میکند. یک بار هم پرونده تحصیل او در مقطع دکترای دانشــگاه شهید بهشتی از ســوی نمایندگان مجلس مطرح میشود. این خبــر را محمدجــواد ابطحی، عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس، در 22 آذر 1395 اعلام ميکند.

سياست بعد از فريدون

حالا فریدون احضار شــده و هنوز ســکوت برادر درباره او نشکســته اســت؛ او ســکوت کرده یا براي پرهیــز از تنشآلودکــردن فضاي سیاســی ناگزیر از سکوت اســت. ســکوت و حمایتنکردن روحاني از فریــدون همان چیزی اســت که تندروهــا اگرچه در ظاهر خواهانش بودند، اما به نظر نميرســد برایشان واقعا خوشایند باشد. آنان بهدنبال بازکردن جبههاي تازه و افزایش تنش هستند و آرامش روحاني در برابر رسیدگي قضائي به پرونده برادرش قطعا این فرصت را از آنان ميگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.