علی لاریجانی دورکزنفررانا؛س بینا درلملل« هریزی ر م ع » جیلبودسجاتبدبناریدملدکردل،آنمارت کأمنلیبراندگیزی ارائه کرد

ایران، سومین کشور پنهانکار جهان است

Shargh - - اقتصاد -

شــرق :

«ما بدون اصلاح برخی نظامات نمیتوانيم در رســيدن به توسعه موفق باشيم؛ يعنی با نظام پيچيده ديوانــی و بودجهريــزی فعلی نمیتــوان توفيقی در توسعه داشت. در قانون برنامه جهش هشتدرصدی پيشبينی شــده که رســيدن به آن منــوط به هفت يا هشــت اصلاح در نظامهاســت که اميدواريم دولت بعدی تازهنفس بتواند ايــن کار را انجام دهد».اينها را علی لاريجانی، رئيس قوه مقننه گفته اســت. به گفته او وزرا بايــد در دولت آينده اين شــجاعت را داشــته باشــند که وقتی مشکلی را پيشروی خود میبينند به ســوی حل آن بروند نه اينکه در جلسات درددل کنند. مــا چنين چيزی را احتياج نداريم. رجال ملی کســانی هستند که وقتی مشکلی را میبينند بگويند امسال دو، ســه تای آنها را حل میکنند.او در هشتمين کنفرانس بينالمللی «بودجهريزی بر مبنــای عملکرد» با تأکيد بــر تحقق اقتصــاد مقاومتی گفــت: دولت و مجلس بايــد در کنــار هم مشــکلات را حل کنند. مشــکلات پيچيدهای داريم که روندی غيــر از اين، تنها انجام کار روزمره و بهتأخيرانداختن مشــکلات است. برای رشد هشــتدرصدی و تحــول در صادرات و منفکشــدن بودجــه از نفت احتياج به اصــلاح نظامات داريم که يکــی از همين اصلاحها درباره بودجهريزی اســت.به گزارش ايسنا، رئيس مجلس با بيان اينکه بودجهريزی عملکــرد در قانون برنامه ششــم آمده اســت، گفت: بــا وجود اين تأکيد در برنامه ششــم به ســازوکارها و تحولاتی در کشور نياز است که بايد با هم انجام شود؛ اين کار ســادهای نيســت و بايد عزمی برای حرکت آن وجود داشته باشد. او با بيان اينکه سهم درخورتوجهی از نفت برای بودجه جاری کشور صرف میشود، گفت: اين در حالی اســت که بسياری از کشورها امور ديوانی خود را بدون نفت انجام میدهند. نفت يک ســرمايه اســت و بايد صرف امور زيربنايی و توسعه کشور شود؛ اما ما مجبوريــم نفت را برای بودجــه جاری مصرف کنيم. اين خود نشــاندهنده لزوم وجــود تغييراتی در نظام بودجهريزی و امور ديوانی کشور است.

در جلسات دولتی درددل نکنید!

وزرا بايــد در دولت آينده اين شــجاعت را داشــته باشــند که وقتی مشــکلی را جلوی خود میبينند، به سمت حل آن بروند نه اينکه در جلسات درددل کنند. لاريجانی با اشــاره به بزرگبودن دولت، گفت: با توجه به حجم وســيع دولت بايد خدمات ارائهشده به مردم قابل قياس با کشــورهای ديگر باشد. حال اينکه وضع رســيدگی به کارمندان هم نارس است.رئيس مجلس با بيان اينکه زمان مؤلفه مهمی در نشــاندادن ميزان توســعه و رشد در کشورهاست، گفت: براساس آمارها ما در ۲۰ کشور منطقه از نظر سرمايهگذاری در رتبه ۱۵ و بين ۱۳8 کشور دنيا در رتبه 8۷ هستيم، پس اين نشان میدهــد که ما از نظر زمان برای ســرمايهگذاری دچار مشکل هســتيم که همين طولانیشــدن امور ديوانی مانع سرمايهگذاری است.

سیستمدیوانیمانعسرمایهگذاری

به گفته او، از نظر رشد واقعی ناخالص ملی بين ۲4 کشــور منطقه در رتبه دهم و در بين ۱۹۱ کشــور جهان در رتبه 84 هســتيم. از لحاظ جذب استعدادها در بين ۲۰ کشور منطقه در رتبه ۱۹ و در بين ۱۳8 کشور جهان در رتبــه ۱۲۶ قرار داريم. در ۲۰ کشــور منطقه از لحاظ سرمايهگذاری در رتبه ۱۵ و بين ۱۳8 کشور دنيا در رتبه 8۷ هســتيم، ما از نظر زمان برای ســرمايهگذاری دچار مشکل هســتيم که همين طولانیشــدن امور ديوانی مانع ســرمايهگذاری است. رئيس قوه مقننه گفت: اين آمارها نشان میدهد که اين سيستم بزرگ بهعنوان امور ديوانی کمکی به وضعيت و توســعه نکرده و حتی در مواردی موانعی به وجود آورده اســت.وی با اشاره به فاصله بســيار بين اجرا و اهداف برنامه و بودجه گفت: دليل اجرائینشــدن اهداف برنامــه و بودجه گاهی در درستتنظيمنشدن برخی اهداف و در بسياری از موارد ناشی از کارآمدی ضعيف است. نتيجه تمامی اين موارد اين میشــود که تقريبا حدود ۹۰ درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاری شده است؛ يعنی پول نفت را میگيريم تا برای بودجــه جاری هزينه کنيم. لاريجانی در توضيح راهکار حل اين مشکل گفت: برگزاری چنين کنفرانسی يک پله برای حل مشکل است اما بايد بودجه مصرفی درست مصرف شود تا در کنار کاهش هزينهها کارآمدی افزايش پيدا کند. بالطبع اگر ســاختار درست شــود، میتوان به اين هدف رسيد. پرسشی که اينجا به وجود میآيد اين است که ديگر چه کاری میتوان برای بهبود اين شرايط انجام داد که آن ساختار حکمرانی در کشور است. رئيس قوه مقننه توضيح داد: در صد سال گذشته دو نظريه در ساختار حکمرانی حاکم بود. نظريه نخست بر پايه نظامهای سوسياليستی بود که هدفشان ايجاد عدالــت بين مردم بود با ايــن توضيح که نقش آزادی و اختيار از مردم گرفته شده و دولتها میگفتند چه کسی و چقدر پول بگيرد و چگونه آن را مصرف کند. اين نظام در شــوروی سابق حاکم بود و اکنون يکی، دو کشور بر پايه آن اداره میشود.

پارادایم ما چیست

بــه گفتــه لاريجانــی از لحــاظ شــفافيت در سياستگذاری بين ۲۰ کشــور منطقه دارای رتبه ۱8 و در بين ۱۳8 کشــور جهان در رتبه ۱۳۶ هستيم که اين نشاندهنده پنهانکاری در امور است. در نرخ بیکاری بين ۲۰ کشــور منطقــه رتبه ۹ و بين ۱۳۵ کشــور رتبه ۹۰ را داريــم. لاريجانــی ادامه داد: نظــام ديگر ليبرال در کشــورهای غربی اســت که محور اصلی آن آزادی فکر در عمل و اقتصاد است. کشورهايی که با اين مدل به موفقيت رســيدهاند بر سيســتم بازار آزاد معتقدند. همچنين اعتقاد دارند که بايد امنيت و رفاه برای مردم به وجــود آيد و تأمين اجتماعــی و امکانات رفاهی را امری بیبديل میدانند.او ادامه داد: در ۳۰ سال گذشته تئوری ديگری مطرح شــد، مبنی بر اينکه عدالت بايد کانون اصلی توجه باشــد؛ يعنی نخســتين مسئله در اســتقرار عدالت آزادی اســت و در تصميمگيریهای حاکميتــی آنجا که نفــع حداکثری اســت، بايد به آن ســمت حرکت کنند. در اينجا اين پرسش پيش میآيد که ما براساس کدام نظامات حرکت میکنيم؟لاريجانی توضيح داد: در تئوری عدالت متفکران به دنبال آزادی به نفع عام هســتند. آزادی يعنی فکر و اقتصاد بدون قيد و بند باشد و قانون برای همه يکسان اعمال شود. همچنين براســاس عدالت بايد سمتگيری به سمت محرومان باشــد، چون هميشه در رقابتها محرومان دچار ضعف میشــوند و حکومــت بايد اين ضعف را جبــران کند. ما هم با مفهوم عدالت موافقيم؛ مبنی بر اينکه اجازه دهيــم مردم، اقتصاد و تحصيل را آزادانه انتخاب کنند و سيســتمهای ديوانی نبايد جايگزين آن شــوند. البته گاهی در نظامهای آموزشــی ما سيستم ديوانی به جای فرد تصميــم میگيرد که اين مخالف عدالت اســت؛ چون در نظام آموزشی و اقتصادی فرد بايد اولين تصميمگيرنده باشد. ما فقط بايد در جايی که به امنيتمان ضربه وارد میشود، مانع شويم و در نهايت شرايطی برای کشــف استعدادها فراهم کنيم. بهقطع در اين راه قانون هم بايد رعايت شــود.رئيس مجلس با بيان اينکه گستردهشدن سيستم ديوانی در گذشته به دليل پول نفت يک پز بود گفت: بعد از پيروزی انقلاب گرايشهای نيمچهسوسياليســتی در کشور ايجاد شد، مبنی بر اينکه همه چيز بايد دولتی شــود که اين روند باعث انباشــت نيرو در سيســتم حکمرانی شد و بعد از آن هــم تغيير نکرد؛ طوری کــه در ازای اصل 44 که بايد بخــش دولتی به بخش خصوصــی و غيردولتی واگذار شــود، شــاهد جابهجايــی نيــروگاه به بخش نيمهدولتی ديگر هستيم. نتيجه تمامی اين رويکردها، ايجاد سيســتم ديوانی موســع در کشــور است که با حکمرانــی مطلوب، ســعادت، عدالتمحوری و هيچ سيســتم ديگری همخوانی ندارد. لاريجانی خطاب به شرکتکنندگان در اين همايش گفت: انتظار می رود به موازات رسيدن به نظام بودجهريزی عملکرد، اشکالات را دريابيد و بدانيد مشکل کجاست. به نظر میرسد که به اندازه کافی شــواهد و قرائن درباره اشکالات وجود دارد. نمونــه بارز آن رويکرد ســازمان برنامه و بودجه است که هر ساله لايحه بودجه را به مجلس ارائه می کند و در آن براســاس تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد به حقوق و مزايا اضافه میکند. ما هــم در قانون برنامه دولت را مکلف کرديم که هر ساله ۱۵ درصد دولت را چابکتر کند که فکــر نمیکنم با اين وضعيــت اتفاقی بيفتد، چون تغييرات بايد براســاس عقبه فکری و تشکيلاتی به وجود آيد. شــما توانستيد در برگزاری اين چند سال کنفرانسهــا چهارهزار نفــر را دور هم جمع کنيد که به نظام بودجهريزی عملکرد برســيد. بايد ۱4هزار نفر از حکمرانــان را جمع کرده و بــه آنها بگوييد اين چند مشــکل اساسی وجود دارند تا به جمعبندی برای حل آن برسند.

برقراری انضباط اقتصادی بزرگترین چالش نظام اقتصادی

در هميــن حال رئيس ديوان محاســبات هم تأکيد کرد بزرگتريــن و جدیترين چالش نظــام اقتصادی، انضباط اقتصادی اســت. عــادل آذر، با تأکيد بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: يکی از جدیترين آســيبهای بودجهريــزی توجه کمتر بــرای اجرائیکردن نظامات علمی بودجهريزی در کشــور اســت. البته عزم خوبی برای حل اين مشکل در کشور پديد آمده است و تقريبا همه به اين اجماع رســيدند که بودجهريزی عملکرد، مدرنتريــن و بهترين سيســتم در اســتقرار نظام نوين بودجهريزی اســت که بر مبنای آن میتوان به اهداف چشــمانداز و اهداف ميان و بلندمدت رسيد. به گفته او ايــن راه در برنامههــای توســعه چهــارم، پنجم و ششم ديده شــده اســت و به نقطه خوبی رسيدهايم. تجربه دنيا هم میگويد اصل نظارت اهميت بســياری دارد و بودجه بايد شــفاف طراحی شــود. اين وظيفه دستگاه نظارتی اســت.رئيس ديوان محاسبات کشور با اشــاره به ايــن کنفرانس گفــت: ايــن کنفرانس از ســال ۱۳8۵ آغاز شــده که بيش از ۱۲ رســاله دکترا و ۵۰ پاياننامه کارشناسیارشــد بر مبنــای بودجهريزی عملکرد نوشــته شده است. ما از ســال ۱۳8۵ تاکنون به شــبکه چهارهزارنفری رســيدهايم کــه همه برای نظــام بودجهريزی عملکرد دغدغه دارند و میخواهد اجرائی شــود. حداقل از نظر تئوريک و نظريه به بلوغ خوبی رســيديم که بايد برای اجرای آن اهتمام داشته باشيم؛ چراکه براســاس گزارشها، با اجرای اين نظام بودجهريــزی در آمريکا و برخی کشــورها در هزينهها صرفهجويی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.