بلوکه حسابهای هما

Shargh - - اقتصاد -

شرق: با رفتن فرهاد پرورش، مديرعامل پيشين هما، پس از موفقيتهای برجام و پيوستن اين مقام مسئول به ايکائو )سازمان جهانی هوانوردی(، او در مراســم توديعش از پشــت پردهها و تهديدهای ايران در مذاکرات پرده برداشــت. همچنين آخوندی از هدررفت صد ميليارد دلار بابت رد ديون دولت تا ســال ۹۰ خبر داد و قائممقــام او، خبر از حضور پرورش در کادر هيئتمديره ايراناير داد. همچنين شــرفبافی، سرپرســت جديد ايرانايــر، اعلام کرد اين شــرکت در مرحله شناســايی فاينانســر خريد هواپيماست.

100 میلیارد دلار بابت رد دیون دولت هدر رفت

وزيــر راهوشهرســازی بــا انتقاد از رونــد خصوصیســازیها گفت: متأســفانه در تحقيقاتی که در ســال ۹۰ انجام دادم، حدود صد ميليارد دلار از ســرمايههای ملت و صنايع مختلف ايران در حوزههای مختلف پتروشــيمی، صنايع و ســرمايهگذاری بدون پشــتوانه هدر رفت. عباس آخوندی در مراســم معرفی سرپرســت جديد شرکت هواپيمايی «هما» در قدردانی از فرهاد پرورش، مديرعامل ســابق اين شرکت، تصريح کرد: جفای بزرگی که در حق مردم ايران در ســالهای گذشــته شد، اين بود کــه تمام اين ثروت با عنوان رد ديون به بخش خصوصی واگذار شــد تا دولت خود را از شر بنگاهها رها کند. متأسفانه اين بدترين روشی بود که میشد انجام داد. وی ادامه داد: در اين شرايط، آقای پرورش )مديرعامل سابق شــرکت هواپيمايی هما( توانســت با وجود فشارها، شرکت هما را حفظ کند. چراکه اگر دارايیهای اين شــرکت به فروش میرســيد در آخر يکســری زمين و ساختمان بود که پيش از اصلاح ساختاری واگذار میشــد. هيچگاه منتقد واگذاری به بخش خصوصی نيســتم؛ اما نبايد بدون بازســازی ســاختاری، بنگاهها را رها کرد. خوشــبختانه در فرايند مديريت شــرکت هواپيمايی هما، چرخ اين شرکت را به چرخه بازسازی ساختاری بازگردانديم و مطمئنم يک همای سرافراز را خواهيم ساخت.

هما یک ایرباس ۳۲0 رایگان گرفت

قائممقام وزير راهوشهرســازی با اشاره به پافشاری شرکت هما برای دريافــت تخفيف در جريــان خريد هواپيما، گفت: ايــن قراردادها تا ۲8 ســال آينده و تا زمان بازپرداخت کامل حفظ و پايش میشود. در جريان مذاکرات برای خريد هواپيما تمام چانهزنیها انجام شد و تخفيفات لازم را نيــز گرفتيم، بهطوریکه آقای پرورش پــس از مذاکرات طولانی برای گرفتن تخفيف بابت خريد هواپيماها يکبار ديگر در جلســهای با اصرار توانســت يک هواپيمای ايرباس ۳۲۰ را بهصــورت رايگان برای ايراناير تحويل بگيرد. اصغر فخريهکاشــان در اين مراســم گفت: آنچه تا امروز انجام شــده پايان کار نيست؛ آقای پرورش هرچند بهعنوان نماينده ايران در ايکائو معرفی شــده اســت؛ اما همچنان بهعنوان عضو هيئتمديره شــرکت هما فعاليت میکنند و در مذاکرات بعدی نيز شــرکت خواهند کرد.

روایت یک تهدید

فرهاد پرورش، مديرعامل ســابق شــرکت هواپيمايی هما، در مراسم معرفــی سرپرســت جديــد اين شــرکت با اشــاره به عملکــرد حدود هشتســاله حضور خود در کســوت مديريت اين شرکت، گفت: نزديک هشت سال پيش و در سختترين شرايط کشور در حوزه بينالمللی بود کــه مديريت هما را بر عهده گرفتم. در اکتبر ۲۰۰۹ از کميســيون اروپايی نامــهای روی ميز من آمد و اعلام کردنــد وضعيت ايمنی ايراناير خوب نيست و بايد فعاليت اين شرکت هواپيمايی محدود شود. با وجود همه اين مشکلات مکاتباتی انجام داديم و تلاشهايی شد تا اجازه محدوديت عبور از فضای اروپا را از شرکت هواپيمايی هما سلب کنيم. شرايط تحريم سختتر شد، بهطوریکه تحريمهای ياتا )انجمن بينالمللی هوانوردی( و تحريمهای ســوختی نيز بر شــرکت هواپيمايی ايراناير تحميل شــد. عــلاوه بــر اين چهــارم اکتبــر ۲۰۱۰ مديــرکل ايکائو )ســازمان جهانی هوانوردی( در تماس با من اعلام کرد از فردا ناچاريم تمام حســابهای شــرکت هما در جهان را ببنديم؛ در آن زمان از آنها درخواســت کرديم يک هفته به ما فرصت دهند تا پولها و منابع مالی خود را از حســابها خارج کنيم، اما اين اجازه به ما داده نشــد. وی افزود: حدود ۳۵ حساب فروش بليت BSP() بســته شد و با احتســاب حسابهای بانکی حدود ۶۰ حســاب بانکی شــرکت ايراناير در دنيا به حالت تعليق درآمد؛ پس از آن تحريمهای ســوختی را به ما تحميل کردند و شرکتهای سوختی در سراســر دنيا بهصورت يک طرفه قراردادهــای خود را با ايراناير لغو کردنــد کــه درحالحاضر همچنان مشــکلات ســوختی ايراناير در ژنو برطرف نشــده اســت. نماينده جديد ايران در ايکائو با انتقاد از اظهارات برخی که اعلام کردند ايراناير از منابع دولتی استفاده کرده است، گفت: هزينه تمام اين تحريمها را در ســالهای گذشته خود هما پرداخت کرد و هيــچ منابع مالی را از طرف دولت دريافت نکرد. پرورش با بيان اينکه درحالحاضر چهارهزارو ۵۰۰ نشستوبرخاســت اضافه انجام میدهيم تا به تحريمهای سوختی فائق بياييم، گفت: در بخش تحريمهای بانکی نيز بانک مرکزی از اواسط سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ حتی امکان جابهجايی يک دلار پول را برای ايراناير نداشــت و در اين شــرايط همه پولها را دستی جابهجا کرديم؛ ضمن اينکه در همان زمان در ســتاد تدابير ويژه مصوب شد تمام ريسکهای جابهجايی اين پولها بر عهده مديرعامل هما باشد که با تمام اين تعهدات، اين ريســک را شخصا پذيرفتم. مديرعامل سابق شرکت هواپيمايی ملی ايران ادامه داد: مشکلات بانکی تا حدی بود که در زمــان تحريمها يک روز به خاطر دارم همراه معاون وزير ســابق راه به بانک مرکزی رفتم؛ اما بهدليل حضور مســئولان برای انجام مبادلات بانکی، ما را به اتاقهای بانک مرکزی راه ندادند. شــرايط مبادلات بانکی در آن زمــان تا حدی پيچيــده بود که راهروهای بانــک مرکزی مملو از تقاضا برای رفع مشــکلات مالی مســئولان بود؛ ضمــن اينکه مدام در راهروهای ســازمان برنامه برای اعتبارات در حــال رفتوآمد بودم. وی ادامه داد: در هشــت سال گذشــته که مديرعامل شرکت هما بودم، ۹۳ ماه حقوق پرداخت کرديم که معادل ســههزارو 8۵۰ ميليارد تومان بود که از اين ميزان هزارو ۱۵۰ ميليارد تومان فقط بابت حقوق بازنشستگان پرداخت شــد؛ اين وظيفه من بود که در کنار سرپانگهداشتن هما، حقوق و دســتمزد کارکنان و بازنشستگان را تأمين کنم اما در شرايط سختی اين اتفاقــات رخ داد. نماينده جديد ايران در ســازمان جهانی هواپيمايی با اشــاره به اينکه هر پرواز بــرای ما نزديک به ‪۲ ۰‬هــزار دلار هزينه دارد، افــزود: اين هزينهها را پرداخت کرديم تا ثابت کنيم تحريمها در صنعت هوانــوردی ايران اثرگذار نبوده اســت. پرورش همچنيــن در واکنش به انتقاداتــی مبنی بر واگذاری برخی زمينهــای تحت مالکيت هما گفت: کل زمينهايــی که از طرف هما در اين دوران فروخته شــده، حدود ۷۰ ميليارد تومان اســت اما اين مبلغ در مواردی مانند توســعه آشيانهها، خدمات فرودگاهی، کترينگ و ساير بخشهای شرکت هزينه شده است.

در مرحله شناسایی فاینانسر خرید هواپیما هستیم

سرپرســت جديد شــرکت هما نيز از تدوين سند برنامه راهبردی خبر داد و گفت: بازســازی ساختار همهجانبه در دستور کار قرار دارد. فرزانه شــرفبافی گفت: بازسازی ســاختار همهجانبه، اصلاح سيستم مديريت ايمنی و کيفيت و افزايش سطح کيفی خدمات از برنامههای اين شرکت اســت. آموزش منابع انســانی و اســتقرار نظام مديريت عملکرد برای حقوق و دســتمزد کارکنان از ديگر محورهای اين شــرکت است. بهبود روشهای بازرگانی و بازاريابی نيز از ديگر برنامههای اين شــرکت است که بايد با جديت به آن پرداخته شــود. سرپرست شرکت هواپيمايی هما با بيان اينکه قراردادهای ATR، بويينگ و ايرباس ادامه خواهد داشــت و پيگيری میشــود، درباره برنامههای خود درخصوص جذب فاينانســر گفــت: اين موضوع قطعــا پيگيری میشــود و درحالحاضــر در حال شناسايی فاينانسرها هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.