دستاوردهاي دولت و عملکردهاي متناقض

Shargh - - اقتصاد -

در مقايســه بانکــداري در ايران بــا بانکداري به معنــاي مصطلــح آن بايد گفــت بانکهــا در ايران بنگاههاي اقتصادي هســتند و خود عامــل تورم. در اين مورد هم تيم اقتصادي دولت توانســت سيســتم بانکي را مهار کند. جاي تعجب است وقتي در کشور بانک وجود دارد، چگونه است که مؤسسات مالي ريز و درشت وابســته به اين و آن به جلب سرمايه مردم ميپردازنــد و به کمک آشــفتگي شــرايط اقتصادي ميآيند؟ حوادثي که اين روزها شــاهد آن هستيم که مؤسسات مالي مردم را گرفتار کردهاند، با همين نگاه يعني جلب و جذب ســرمايه مردم با سودي بالاتر از سود بانکها و ورود به بازار اقتصاد از خريد بنگاههاي مشمول اصل 44 تا انحصار اجناس موردنياز مردم از سوي اين مؤسسات با قيمت غيرواقعي انجام ميشد. اخيــرا آقاي جهانگيــري معــاون اول رئيسجمهور در يکي از ســخنرانيهاي خود از تعيين ســود بانکي به ميــزان تورم ســالانه ياد کرد که اگــر اين طرح به نتيجه برسد، احتمال دارد سرمايههاي مردم به جاي انباشــت در مؤسسات مالي به توليد سمت و سو پيدا کند. بخش ديگري که متأسفانه دولت آقاي روحاني نتوانســت در دولــت يازدهم خواســتههاي مردم را برآورده کند، بخش آموزش عالي است. مجلس نهم با وزير معرفيشــده آقاي دکتر توفيقي مخالفت کرد و دکتر فرجيدانا هم با اســتيضاح روبهرو شــد. وزير منتخب بعدي آقاي فرهادي و وزارتخانهاش کارنامه موفقي از خود باقي نگذاشتند. دوره چهارساله دولت آقاي دکتــر روحاني در بخش آمــوزش عالي، حتما نيازمنــد بازنگري اســت. مديران ميانــي و معاونان وزارتخانه، تغيير دولت را حس نکردهاند. وزارت علوم دولت آقاي احمدينژاد براي برخورد با دانشگاه آزاد که آن را حاصل مديريت آيتالله هاشميرفســنجاني ميدانست، چون نميتوانست در ترکيب هيئت امناي دانشــگاه دخالت کند، با تقويت دانشــگاه پيام نور و فراگيرکردن آن و نيز تأســيس دانشــگاه جامع علمي -کاربردي و مؤسسات نوظهور غيرانتفاعي و حمايت بيچون و چرا از آنها، آموزش موازي به قصد برخورد با دانشــگاه آزاد را دنبال ميکرد. دانشگاه آزاد که به اقــرار دســتاندرکاران آموزش عالي بــدون تحميل ديناري بــر بودجه دولتي بار نيمي از تحصيلات عالي را بر دوش ميکشد، مورد بيمهري قرار گرفت. کافي اســت آقاي دکتر روحاني در اقدامــي حقطلبانه به عنوان رئيسجمهور حقوقدان هيئتي تشکيل دهد و ابتدا اسامي مؤسسان اين مؤسسات آموزشي را تعيين و سوابق اســتخدامي آنان با وزارتخانه علوم و ديگر وزارتخانهها را بررســي کند تا معلوم شود پشت اين مؤسســات حمايت چه افرادي نهفته است. سپس با بررســي فضاي آموزشي و استاندارد اعضا هيئتهاي علمي و انطباق مــدارک آنان با حداقلهاي موردنياز وزارت علوم، به اين آشفتگي پايان دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.