«زن»، «چهلسالگی» و «مریم میرزاخانی»

Shargh - - اقتصاد -

مريم ميرزاخانی، نماد «زن/ مادری» اســطورهای، ايــن نــدا را شــنيد و همزمان بــا همــه ويژگیها و وظيفههــای زنانه و مادرانهاش «علــم» را آموخت، جفت خويش را جســت و فرزند خود را به دنيا آورد تــا بگويد که هيچيک از ايــن ويژگیهای زن/ مادرانه، راه او را بــرای رســيدن به دانــش و بالارفتن و عروج بــه جايگاه انســانی خداگونــهاش نبســت. مريم، از زمــره برگزيده «انســان»هايی بود که بــه هيچيک از زنجيرها و علقههای زيســتی آدمیزادگان روی نکرد و به آنها نياويخت. ازايــنرو، جهان «عُجبانگيز» ما نيز که ظرفيت، تحمل و جايــی برای اينهمه بزرگی روح و جان و گســتردگی انديشــه و ذهن اين «انسانِ ناتمــامِ» در نيمه راه را که هنوز میتوانســت راههای سخت و کوشــندهای را ادامه دهد نداشت، نتوانست او را بيــش از اين در خويش جای دهد. به اين جهت ناگزير مريم را، همزمان در «چهلســالگی» و در اوج شــکوفايی توانايیهای آفريننده «زن/ مادرانه» و نيز «دانش»اندوزی و تلاش برای عروج به جايگاه انسانی و خداگونهاش از ما گرفت. ســوگ ازدستدادن مريم ميرزاخانی، دردناکتر و ســختتر از آن اســت که در قالب واژهها، اســتعارهها، تمثيلهــا و... و... بگنجد. ميراث مريم ميرزاخانی بــرای ميهن ما، ايران، در کنار همه ميــراث علمی و آکادميک و دريافت نخســتين جايــزه رياضــی بهعنوان نخســتين زن و نخســتين پژوهشــگر دانشــمند رياضيات در جهــان، فرزندی اســت که متأســفانه به دليل قوانين بازخوانینشده سدههای پيش ما نتوانســت از سوی مادر شهروندی ميهن مادرش را که از او زاده شده بود و بيشترين حق شهروندیاش میبايست از او میبود به دست آورد.

شــگفتانگيزتر اينکه، اين عدم اعطای شهروندی ايرانی از ســوی دولــت جمهوری اســلامی ايران به فرزند ايــن زن/ مادری کــه اين روزها نــام ميهنمان «ايران» را بر بلندای همه رســانههای جهان بالا برده، بــا هيچيک از موازين دين ما «اســلام» که ذريهاش از فاطمه، دختر پيامبر اسلام، ادامه يافته است، نيست!! آيا ما، نه بهعنوان کنشــگر حقوق زنان، بلکه بهعنوان شهروندی مسلمان، نبايد از مسئولان دولت جمهوری اســلامی ايران بخواهيم پاســخگوی چنين «نابرابری ناعادلانه»ای باشــند؟ «نابرابری ناعادلانه»ای که در اصل اساسی «اسلام» - دينی که نخستين ايمانآورنده و باورمندش يک زن؛ يعنی «خديجه»، همســر پيامبر و ادامهدهندگانش از ذريه «فاطمه»، دختر پيامبرش، بوده است - هرگز وجود خارجی نداشته و ندارد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.