خروج ساخت ۵۰ سد از دستور کار

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا:

وزير نيرو گفت: زمانیکه دولت يازدهم آغاز به کار کرد ۱44 سد در حال اجرا بود، اما با مطالعاتی که انجام شد تعداد ۵۰ سد به دليل عدم بهرهمندی از پيوستهای زيســتمحيطی و شاخصهای فنی از دســتور کار خارج شــد. حميد چيتچيــان، وزير نيرو به تشــريح عملکرد وزارت نيرو در چهار ســال گذشــته پرداخت و گفت: يکی از مهمترين کارهايی که در چهار ســال گذشته انجام شــد تدوين و ابلاغ سند آمايش آب بود، سندی که نشان میداد در ۶۰۹ دشت کشور و حوضههای آبريز ششگانه، وضعيت آب به چه صورت است و با توجه به وضعيت کنونی آب، چه ميزان را بايد استخراج و به چه ميزان بايستی به بخشهای مختلف، آب تعلق گيرد تا در وضعيت حال و آينده دچار مشــکل کمآبی نشويم. همچنين در ابتدای اين دولت سالانه ۱۰.8 ميليارد مترمکعب آب برای مصارف زيســتمحيطی در نظر گرفته شد تا در حقابههای زيســتمحيطی مغفــول نماند. از ابتدای دولت تا امروز ۳4 سد افتتاح و آبگيری شد و ســه سد نيز قرار است در روزهای آتی در کرمانشاه و همدان به بهرهبرداری برسد. وی همچنين در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت مصرف بیرويه آب در کشور، گفت: مصرف بیرويه آب در کشــور ناشی از مسائل اجرائی نيســت، بلکه عمدتا ناشــی از واقعینبودن قيمت آب در کشــور است. درحالحاضر وزارت نيرو بــرای تأمين هــر مترمکعب آب هــزار تومان هزينه میکند، اما تنها 4۵۰ تومان از اين پول را از مشترکان دريافت میکند، مسلما در چنين وضعيتی نمیتوان از مشــترک انتظــار مصرف درســت و اســتفاده از تکنولوژیهای کممصرف را داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.