مبادلات بانکی ایران و عراق برقرار نشد

Shargh - - اقتصاد -

مهر:

وزير صنعت ايران گفت: با وجود توافقنامهای که يک سال قبل، بين بانک مرکزی ايران و عراق امضا شــد، روابط بانکی مورد انتظار بين دو کشــور برقرار نشــده اســت. محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت کشــورمان در ديدار با همتای عراقی خود گفت: اخيرا هم که علاقه داشتيم گاز ايران را به نيروگاههای شما برسانيم، مجبور شديم از يک کشور سوم برای حل مشــکلات بانکی استفاده کنيم. من از مســئولان عراقی میخواهم برای حل اين مشکلات اهتمام ورزند. محمــد شياعالســودانی، وزير صنايع عراق هم در اين ديدار گفت: ما میدانيم که مؤسسات بسياری در عراق هستند که ممکن است شرکتهای ايرانی را ســردرگم کنند، اما همينجــا اعلام میکنم تنها دســتگاه مرجع برای مذاکره و همکاری، وزارت صنايع عراق اســت. در هر اســتان عراق میتوان يک شهرک صنعتی احداث کرد، اما در فاز اول پنج شهرک صنعتی در شهرهای همجوار با ايران احداث خواهد شــد. ما تعهد میدهيم انرژی مورد نياز شرکتهای ايرانی را در اين شهرکها تأمين کنيم. شياعالسودانی تصريــح کرد: چهار بانک ايرانی در اســتانهای عراق دفاتری را احداث کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.